Архив на категория: Нормативна база

Нормативна база

Нормативна база

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ

 

 

Издаден от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 92 от 7.08.1998 г.

Сборник закони – АПИС, кн. 9/98 г., стр. 319

Библиотека закони – АПИС, т. 3, р. 1, № 55

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните.

 

(2) Детските педагогически стаи работят за защита на правата, живота, здравето и имуществото на малолетните и непълнолетните от престъпни посегателства.

 

(3) Детските педагогически стаи осъществяват дейност за разкриване, изучаване и отстраняване на факторите, обуславящи извършването на престъпления и противообществени прояви от малолетните и непълнолетните.

 

(4) Детските педагогически стаи съдействат на правозащитните органи при разкриването, изучаването и отстраняването на факторите, обуславящи извършването на престъпления срещу малолетните и непълнолетните.

Глава втора

 

ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАДАЧИ, РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ

 

НА ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ

Чл. 2. (1) Детските педагогически стаи се откриват към общините по предложение на органите на Националната полиция с решение на общинските съвети и със съгласието на министъра на вътрешните работи. При нужда такива стаи се откриват към районите и кметствата.

 

(2) Детските педагогически стаи се закриват по предложение на Националната полиция със съгласието на министъра на вътрешните работи, с решение на общинските съвети, когато необходимостта от тях в съответното населено място е отпаднала.

Чл. 3. Общините (районите) предоставят на органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) подходящи помещения извън сградите на полицейските служби за детски педагогически стаи и осигуряват финансови средства за обзавеждането, транспорта и цялостната им издръжка.

Чл. 4. (1) Детските педагогически стаи се завеждат от инспектори, назначавани отминистъра на вътрешните работи.

 

(2) За инспектори се назначават лица с висше образование и педагогическа квалификация.

 

(3) Инспекторите са офицери от МВР.

 

(4) Броят на инспекторите в ДПС се определя в зависимост от криминогенната обстановка в района на съответното поделение на полицията, както и от броя на населените места и населението, живеещо в този район, но не повече от 30 000 жители на инспектор.

 

(5) При необходимост към детските педагогически стаи със съдействието на общините се назначават евакуатори.

Чл. 5. (1) Дейността на детските педагогически стаи се ръководи и контролира от Националната полиция.

 

(2) В съответствие със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) контрол върху дейността на ДПС осъществяват Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН) и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).

 

(3) Органите на прокуратурата упражняват надзор върху работата на детските педагогически стаи.

Чл. 6. Детските педагогически стаи имат следните задачи:

 

 1. да издирват и установяват малолетните и непълнолетните, извършили или за които съществуват предпоставки да извършат престъпления и противообществени прояви, както и причините и условията за техните простъпки;

 

 1. да издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени без надзор, както и причините и условията, довели до това;

 

 1. да предприемат съответстващи за случаите по т. 1 и 2 мерки или да уведомяват компетентните органи;

 

 1. да уведомяват съда, прокуратурата и другите компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица. Глава трета

 

ФУНКЦИИ НА ИНСПЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ

Чл. 7. Инспекторите на ДПС изпълняват следните функции:

 

 1. издирват и установяват малолетни и непълнолетни лица, извършители на противообществени прояви и престъпления, като за целта използват данни от службите на МВР, следствието, прокуратурата, съда, общинските администрации, комисиите за БППМН, обществени и неправителствени организации, учебни и здравни заведения, граждани и др.;

 

 1. издирват и установяват малолетни и непълнолетни – обект на престъпно посегателство и малтретиране от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица, и предприемат съответстващи мерки или уведомяват компетентните органи;

 

 1. издирват и установяват малолетни и непълнолетни лица, изпаднали в състояние на безнадзорност, живеещи в нездрава семейна и другарска среда, скитащи, просещи, проституиращи, разпространяващи и употребяващи наркотични вещества, и ги насочват към специализирани органи и заведения за диагностика, лечение и въздействие;

 

 1. предоставят на социалния работник (СР) информация за малолетните и непълнолетните, извършили противоправни деяния, и техните семейства с цел предприемане на мерки за социалното им осигуряване съобразно текстовете на чл. 46а ЗБППМН ;

 

 1. участват съобразно компетенциите си в предварителната проверка по изясняване на фактическата обстановка в случаите, когато обект и субект на противоправни деяния са малолетни и непълнолетни лица;

 

 1. съдействат на органите на предварителното производство при разследването на случаи, при които малолетни и непълнолетни лица са обект или субект на престъпления;

 

 1. изучават причините и условията, обуславящи извършването на противообществени прояви и престъпления от малолетни и непълнолетни. Предлагат на съответните ведомства мерки за отстраняване на тези причини и условия или ограничаване на тяхното действие;

 

 1. водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са:

 

а) извършили престъпления и противообществени прояви;

 

б) осъдени за престъпления от общ характер;

 

в) освободени от поправителните домове (ПД);

 

г) освободени от възпитателни училища-интернати (ВУИ);

 

д) освободените от социално-педагогически интернати (СПИ), настанени в тях по реда на чл. 13, буква „и“ ЗБППМН ;

 

 1. изучават личностните особености на малолетните и непълнолетните, водени на отчет в ДПС, и вземат мерки за коригиране на поведението им;

 

 1. осъществяват наблюдение над водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни, като за целта посещават домовете им, заведенията, в които учат или работят, провеждат срещи с тях в ДПС, а при необходимост ги призовават в служебните помещения на Националната полиция;

 

 1. предлагат на компетентните органи търсене на обществена, административна и наказателна отговорност от родителите или лицата, които ги заместват, неполагащи грижи за децата си и застрашаващи моралното, физическото и душевното им развитие, както и от тези, които ги подбуждат към извършване на престъпления;

 

 1. осъществяват полицейска закрила на малолетните и непълнолетните в съответствие с действащото българско и международно законодателство;

 

 1. изпълняват мярка за неотклонение „надзор на инспектора на ДПС“ спрямо непълнолетни;

 

 1. поддържат връзка с малолетните и непълнолетните, настанени в поправителните домове, възпитателните училища-интернати и социално- педагогическите интернати, като ги посещават, кореспондират с тях и наблюдават поведението им през време на домашните отпуски. Вземат мерки за своевременното им връщане в заведенията след изтичане срока на отпуската;

 

 1. съдействат на специализираните полицейски служби за издирването на малолетни и непълнолетни, напуснали домовете си, бегълци от ВУИ и СПИ;

 

 1. предлагат за настаняване малолетни и непълнолетни в домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН) в случаите, предвидени в чл. 35 ЗБППМН ;

 

 1. предлагат за настаняване малолетни и непълнолетни лица в специализирани детски, социални и учебно-възпитателни заведения;

 

 1. посещават учебните и учебно-възпитателните заведения в района си, поддържат връзка с учителските колективи, участват при необходимост в педагогическите съвети, подпомагат дейността на педагогическите съветници и училищните комисии за БППМН;

 

 1. организират и извършват в обслужвания от тях район проверки на местата, където се събират малолетни и непълнолетни и съществуват условия за извършване на престъпления и противообществени прояви от тях и срещу тях. При констатиране на извършени престъпления или нарушения на обществения ред предприемат необходимите законови административнонаказателни мерки или уведомяват компетентните органи;

 

 1. изнасят лекции и беседи в детските и учебните заведения пред учениците, преподавателите и родителите по проблемите на борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, престъпността сред непълнолетните и правната защита на маловръстните;

 

 1. участват с подходящи материали в изяви по средствата за масово осведомяване и научни публикации;

 

 1. участват в реализирането на съвместни програми с държавните органи, неправителствени наши и международни организации по превенцията на престъпността и ППМН;

 

 1. при необходимост изискват сведения, характеристики и други документи за лица от учебни заведения, предприятия, фирми и учреждения;

 

 1. ръководят методически извънщатни служители към ДПС;

 

 1. организират със съгласието на родителите и на лицата, които ги заместват, психопедагогическо и психиатрично изследване на малолетните и непълнолетните;

 

 1. отчитат дейността си пред висшестоящите ръководни органи в полицията. При поискване предоставят информация на следствието, прокуратурата, съда и местната комисия за БППМН.

Чл. 8. На инспекторите от ДПС се възлагат задачи само в кръга на техните функции, посочени в ЗБППМН и в този правилник.