Архив на категория: Работа на полицията с училищата

Работа на полицията с училищата

Работа на полицията с училищата

Предоставянето на полицейска закрила на дете е спешна мярка, осъществявана от специализираните органи на МВР,  когато детето:
е обект на престъпления или има непосредствена опасност за живота или здравето му
е изгубено  или е в безпомощно състояние
е останало без надзор
има опасност да бъде  въвлечено в престъпление

Полицейска закрила се предоставя за не повече от 48 часа по всяко време на денонощието по искане на:
Самото дете

Родител или лице, на което е възложено изпълнението на родителските функции
Социален работник
Представител на общинската администрация или член на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Полицейски орган
Прокуратурата
Съда

Специализираните органи на МВР могат:
Да настанят детето в специални помещения, като не се допуска контакт с лица, общуването с които може да има вредно въздействие върху него

Да настанят детето в специализирани институции, като при необходимост му бъде осигурена охрана
Да върнат детето при родителите му или лицата, на които е възложено изпълнението на родителските функции

Полицейските органи, предприели закрилата, уведомяват незабавно:
Родителите на детето

Общинската служба за социално подпомагане, в чийто район е предприета закрилата
Общинската служба за социално подпомагане по местоживеене на детето
Прокуратурата
Действията по издирване на изчезнало дете се предприемат незабавно.
За предоставянето на полицейска закрила на детето в РПУ трябва да бъде подадено искане по образец.