Архив на категория: ИДПС

НАРЕДБА ЗА ЧУЖДЕНЦИ

НАРЕДБА

№ Iз-1201 от 1.06.2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци

Издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 45 от 15.06.2010 г.

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:

 1. редът за временното настаняване в специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) към дирекция „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи (ДМ – МВР) на чужденци с издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) за принудително отвеждане до границата на Република България или експулсиране и заповед за принудително настаняване в специалния дом;
 2. организацията и дейността на домовете по т. 1.

Чл. 2. (1) Специалните домове за временно настаняване на чужденци се изграждат:

 1. на територията на град София – дом от национално значение; и
 2. на територията на град Любимец.

(2) Чужденците с издадена заповед за налагане на ПАМ по чл. 41, 42 или 42а от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) се настаняват на териториален принцип в най-близкия такъв след съгласуване с директора, заместник-директора на ДМ – МВР или началник-отдел „Специални домове за временно настаняване на чужденци“.

(3) В специалния дом в София се настаняват чужденци с издадена заповед за налагане на ПАМ по чл. 41, 42 или 42а ЗЧРБ, които:

 1. нямат редовни документи за задгранично пътуване;
 2. се намират на територията на съответната областна дирекция на МВР, където няма СДВНЧ ;
 3. са граждани на държава без дипломатическо и/или консулско представителство и/или се налага да бъдат изведени по въздушен път.

Чл. 3. (1) Общото ръководство и контролът върху дейността на  СДВНЧ  се осъществяват от директора на ДМ – МВР, който се подпомага от заместник-директор.

(2) Цялостната дейност и непосредственото ръководство на СДВНЧ се осъществява от началник-отдел „ СДВНЧ „, подпомаган от началниците на сектори “ СДВНЧ – София“ и “ СДВНЧ – Любимец“.

Чл. 4. Структурата и щатът на СДВНЧ се утвърждават от министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ДМ – МВР.

Чл. 5. (1) Специалните домове за временно настаняване на чужденци се оборудват с необходимите технически системи за сигурност и други средства за физическа защита, пожарна и аварийна безопасност, охрана и контрол на сградите, помещенията и съоръженията към тях.

(2) Организацията на охраната на СДВНЧ се урежда със заповед на директора на ДМ – МВР.

Чл. 6. Издръжката на СДВНЧ се осигурява от бюджета на МВР чрез бюджета на ДМ – МВР.

Чл. 7. В СДВНЧ се води регистър за настанените чужденци.

Чл. 8. Вътрешният ред в СДВНЧ се урежда с правилник, утвърден от директора на ДМ – МВР.

Чл. 9. Съответните районни управления (РУ) на МВР, на чиято територия са изградени домовете, оказват при необходимост помощ и съдействие на началника на отдел “ СДВНЧ „, както и на началниците на сектори „ СДВНЧ

Раздел II

Приемане на чужденец в СДВНЧ, настаняване, престой и освобождаване от него

Чл. 10. (1) В СДВНЧ се приемат и настаняват чужденци, на които е издадена заповед за:

 1. налагане на ПАМ по чл. 41, 42 и 42а ЗЧРБ и съществуват пречки за нейното незабавно изпълнение; и
 2. принудително настаняване по чл. 44, ал. 8 ЗЧРБ.

(2) Пречките, които не позволяват чужденецът да бъде незабавно принудително отведен до границата или експулсиран, могат да бъдат:

 1. липса на национален документ за задгранично пътуване или на други документи, необходими за извеждане на чужденеца от страната;
 2. липса на средства за закупуване на билет за пътуване;
 3. необходимост от осигуряване на транспортна връзка до страната на произход или трета сигурна държава;
 4. незавършило производство за предоставяне на особена закрила по Закона за убежището и бежанците (ЗУБ);
 5. здравословно състояние на чужденеца, непозволяващо транспортиране;
 6. забрана за напускане на страната и други случаи, предвидени в закон.

(3) Престоят на чужденците по ал. 1 в СДВНЧ е до отпадане на пречките по ал. 2 и в съответствие с чл. 44, ал. 8 и 9 ЗЧРБ.

Чл. 11. Чужденците по чл. 10, ал. 1 се съпровождат и представят за приемане и настаняване в СДВНЧ от служители на МВР, на които е възложено изпълнението на заповедите.

Чл. 12. (1) Длъжностното лице в СДВНЧ приема чужденеца с приемно-предавателен протокол за предаването му.

(2) Протоколът се изготвя от служителя на МВР, който ръководи съпровождането на чужденеца до СДВНЧ, и се подписва от него, от приемащото длъжностно лице и от чужденеца. Преди подписването му длъжностното лице проверява редовността на необходимите за настаняването на чужденеца документи, след което данните на лицето се отразяват в регистъра по чл. 7. Приемно-предавателният протокол се изготвя в три екземпляра, като един се прилага към личното дело на настанения, вторият е за съпровождащите служители на МВР, а третият – за чужденеца.

(3) При настаняване и извеждане на лицето в СДВНЧ, както и в случаите по чл. 15, т. 4 се извършва личен обиск в присъствието на двама служители от „Звено за охрана“ към СДВНЧ. Това се удостоверява с протокол, който се подписва от служителите и лицето. Отказът на лицето да подпише протокола се удостоверява с подписите на двамата служители.

(4) Чужденецът подлежи на задължителен медицински преглед, резултатът от който се отразява в медицинска документация. Когато е необходимо, се извършва и хигиенно обслужване.

(5) Прегледът се извършва от лекар, работещ към медицинските служби на СДВНЧ, или от определена медицинска структура на територията, на която се намира СДВНЧ. Медицинската документация се съхранява в медицинската служба в СДВНЧ.

(6) При установяване на необходимост от неотложна медицинска помощ чужденецът се настанява в дома на основание на представените документи и незабавно се привежда в болнично заведение, като охраната се поема от „Звено за охрана“ при  СДВНЧ .

(7) Спешна медицинска помощ на чужденците се оказва от съответния център за спешна медицинска помощ. До пристигането на екипа за спешна медицинска помощ за чужденеца се полагат необходимите грижи.

Чл. 13. (1) След регистрацията на чужденеца длъжностното лице съставя протокол в два екземпляра за носените от него лични вещи, пари и ценности, които се предават за съхранение. Протоколът се подписва от длъжностното лице и от чужденеца, след което единият екземпляр му се връчва, а другият се прилага към личното му дело.

(2) При наличие на паспорт, други документи, удостоверяващи самоличността, или документ за пътуване длъжностното лице ги описва в отделен протокол и ги предава незабавно на началника на сектор „Противодействие на незаконната миграция“ (ПНМ) при ДМ – МВР. Копие от документите се прилага към личното дело на чужденеца.

Чл. 14. (1) Длъжностно лице запознава чужденеца с правилника за вътрешния ред на дома на език, който чужденецът ползва или разбира.

(2) В отделни помещения на легловия сектор на дома се настаняват:

 1. чужденци от различен пол;
 2. семейства;
 3. непълнолетни лица без пълнолетен придружител.

(3) Чужденец, който грубо нарушава правилата за вътрешния ред на дома, се премества в отделно помещение – индивидуална стая с мерки за сигурност (ИСМС), за срок не по-дълъг от 15 дни.

(4) Преместване в ИСМС може да се извърши и при настъпила необходимост от изолиране на настанен чужденец в  СДВНЧ  с цел запазване на живота и здравето му. В този случай чужденецът се настанява в ИСМС или „Медицински стационар“.

Чл. 15. На настанения в  СДВНЧ  чужденец се осигуряват:

 1. легло, безплатна храна и медицинска помощ, при нужда – подходящо облекло;
 2. естествено и изкуствено осветление, отопление и условия за поддържане на лична хигиена;
 3. условия за ежедневен престой на открито;
 4. възможност за среща с адвокати, роднини, близки и официални представители на съответните дипломатически и/или консулски представителства, представители на неправителствени организации;
 5. възможност за лична кореспонденция;
 6. възможност за получаване на пощенски пратки при спазване на изискванията за пощенската сигурност.

Чл. 16. (1) Настаненият в  СДВНЧ  чужденец:

 1. спазва правилата за вътрешния ред и изпълнява разпорежданията на администрацията на дома;
 2. получава срещу подпис и съхранява предметите, необходими за престоя му в дома;
 3. заплаща стойността на нанесените щети на имуществото на дома по пазарни цени към датата на констатирането.

(2) При информация за наличие на забравени субстанции или предмети в СДВНЧ се извършва претърсване на помещенията, за което се съставя протокол по надлежния ред и се докладва на директора на дирекция „Миграция“.

Чл. 17. Чужденецът може да бъде преместен в друг СДВНЧ, когато това е необходимо, след разрешение на директора на ДМ – МВР и уведомяване на органа, издал заповедта за настаняване и ПАМ.

Чл. 18. (1) За изпълнение на нормативно определените служебни задължения на съответните длъжностни лица се осигурява възможност за провеждане на срещи с настанения в СДВНЧ чужденец.

(2) С разрешение на началника на отдел „ СДВНЧ “ чужденецът може да се среща с представители на правозащитни, религиозни или други организации и общности, регистрирани в страната. Проведените срещи се отразяват в дневника за свиждания на настанените чужденци.

(3) Когато от средствата за масово осведомяване в СДВНЧ постъпи искане за среща с настанен в него чужденец, тя се допуска след писмено разрешение на директора на дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ на МВР.

(4) Срещите на лицата по ал. 1, 2 и 3 с чужденеца се провеждат в рамките на работното време на дома в определено за целта помещение.

(5) Извършването на действия спрямо чужденеца съгласно Наказателно-процесуалния кодекс може да става и извън работното време на дома.

Чл. 19. Чл. 19. (1) Когато чужденецът, настанен в  СДВНЧ, подаде молба за особена закрила по ЗЗУБ, тя се изпраща незабавно на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) чрез началника на съответния сектор “ СДВНЧ „.

(2) Към нея се прилагат копия от заповедта за налагане на ПАМ и за настаняване в  СДВНЧ, както и друга служебна документация съгласно Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна (OB L 50, 25/2/2003), Регламент (ЕО) № 2725/2000 относно създаването на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (OB L 316, 15/12/2000), приета с ПМС № 332 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г.; изм., бр. 5 от 2010 г.). Документите за самоличност на чужденеца се предават в ДАБ в оригинал.

(3) При разглеждане на молбата по ал. 1 в ускорено производство по ЗУБ то се провежда в  СДВНЧ , освен ако органите на ДАБ възразят.

Чл. 20. Чужденецът се освобождава от  СДВНЧ, когато:

 1. отпаднат пречките за изпълнение на заповедта за принудително отвеждане до границата или експулсиране;
 2. подадената от чужденеца молба за закрила по ЗУБ е допусната за разглеждане в производство по общия ред;
 3. е издаден съдебен акт по обжалвана заповед по чл. 41, 42, 42а или чл. 44, ал. 8 ЗЧРБ;
 4. е издаден съдебен акт за обжалване по чл. 46а, ал. 4 ЗЧРБ;
 5. органът, издал заповедта за настаняване в СДВНЧ , я отмени и издаде заповед за задължително ежедневно явяване на чужденеца в РУ по местопребиваването му;
 6. компетентният орган на МВР, издал заповедта за налагане на ПАМ по чл. 41 или 42 ЗЧРБ, я отмени на законово основание.

Чл. 21. (1) В края на всеки месец началникът на отдел „ СДВНЧ “ след получаване на необходимата информация за пречките за извеждане на чужденеца от началника на сектор „ПНМ“ при дирекция „Миграция“ на МВР изготвя списък на чужденците, които са пребивавали повече от шест месеца в СДВНЧ, поради наличието на пречки за извеждането им от страната. Списъкът се изпраща на директора на дирекция „Миграция“ на МВР за вземане на решение и предприемане на допълнителни мерки за отстраняване на пречките.

(2) На всеки шест месеца съгласно чл. 46а, ал. 3 ЗЧРБ началникът на СДВНЧ представя списък на чужденците, които са пребивавали повече от шест месеца в дома, поради наличие на пречки за извеждането им от страната. Списъкът се изпраща на административния съд по местонахождение на специалния дом.

Чл. 22. (1) След настаняване на чужденеца в СДВНЧ съответните компетентни длъжностни лица предприемат незабавно всички необходими мерки за отстраняването на пречките по чл. 10, ал. 2 и изпълнението на заповедите за налагане на ПАМ по чл. 41, 42 или 42а ЗЧРБ.

(2) При изпълнението на заповедите за принудително отвеждане или експулсиране, както и при освобождаване на чужденеца от специалния дом длъжностно лице от Оперативно дежурната част при ДМ – МВР отразява основанието за освобождаването му в регистъра по чл. 7.

Чл. 23. (1) Началникът на сектор „ПНМ“ при ДМ – МВР организира отвеждането на чужденеца до съответния граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП), през който той следва да напусне територията на страната.

(2) Съпровождането на чужденците, подлежащи на принудително отвеждане от страната, се извършва по съответния нормативноустановен ред.

(3) Ръководителят на групата по съпровождането предава чужденеца заедно със съпровождащите го документи на началника на смяна или на командира на отделение от Главна дирекция „Гранична полиция“ на съответния ГКПП. За предаването на чужденеца и документите се съставя приемно-предавателен протокол в два екземпляра, като единият се съхранява в ГКПП, а другия ръководителят на групата по съпровождане предоставя на началника на отдел „ СДВНЧ “ за прилагане към личното дело на чужденеца.

(4) При необходимост от съпровождане на чужденеца до страната на произход или до трета сигурна страна той се придружава от служители на ДМ – МВР.

(5) За принудителното отвеждане или експулсиране, както и за освобождаването на чужденеца от  СДВНЧ  началникът на сектор „ПНМ“ при ДМ – МВР уведомява директора или заместник-директора на ДМ – МВР, като посочва:

 1. основанието за освобождаване;
 2. датата; и
 3. ГКПП, през който той е напуснал Република България, когато основанието за освобождаването на чужденеца е изпълнение на наложената по чл. 41, 42 или 42а ЗЧРБ ПАМ.

Раздел III

Дейност на специалните домове

Чл. 24. (1) В сградите на  СДВНЧ в зависимост от нуждите се обособяват следните сектори:

 1. административен;
 2. медицински;
 3. леглови;
 4. за хранене;
 5. културно-занимателен;
 6. стопански.

(2) Посочените в ал. 1 сектори се оборудват и обзавеждат в зависимост от предназначението им и от капацитета на дома.

Чл. 25. (1) Деловодната дейност в СДВНЧ се осъществява съгласно нормативните изисквания за организацията на тази дейност в МВР.

(2) Специалните домове за временно настаняване на чужденци ползват собствен печат и щемпели съгласно изискванията на Указа за печатите (обн., ДВ, бр. 69 от 1965 г.; изм., бр. 26 от 1988 г., бр. 11 и 47 от 1998 г., бр. 45 и 97 от 2002 г.).

Чл. 26. (1) В специалните домове за временно настаняване на чужденци се водят:

 1. регистърът по чл. 7;
 2. дневник за входяща и изходяща кореспонденция;
 3. дневник за заповеди;
 4. дневник за свижданията на настанените чужденци и получените пощенски пратки;
 5. картотека с личните дела на настанените в дома чужденци;
 6. медицинска документация.

(2) В  СДВНЧ се води и друга документация, утвърдена със съответните нормативни актове.

(3) Директорът на ДМ – МВР по предложение на началника на отдел „ СДВНЧ “ със заповед утвърждава образците на регистрите и другите документи, които се водят в  СДВНЧ .

Чл. 27. За настанения в СДВНЧ чужденец се води лично дело, което съдържа:

 1. заповед на съответния орган за настаняване на чужденеца в дома;
 2. заповед за принудително отвеждане до границата или за експулсиране;
 3. копие от документ за самоличност, ако притежава такъв;
 4. приемно-предавателни протоколи за настаняване и освобождаване;
 5. приемно-предавателни протоколи за личните вещи, пари и ценности;
 6. медицински документи, констатиращи здравословното състояние на чужденеца, при приемането и освобождаването му от дома;
 7. една снимка съгласно установения от Закона за българските лични документи и Правилника за издаване на българските лични документи, приет с ПМС № 13 от 2010 г. (ДВ, бр. 12 от 2010 г.), образец.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 • 1. § 1. Тази наредба въвежда изискванията на Директива 2008/115 на Европейския парламент и Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки, за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (OB L 348/98 от 24 декември 2008 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Превенция

Превенция

В основата на противодействието на асоциалните прояви на малолетните и непълнолетните е превенцията. Тя е процес, чиято цел е да се неутрализират факторите, които водят до асоциални прояви, да се ангажират децата в общественополезна дейност и да се формира хуманно отношение към обществото и хората, за да се изгради позитивна не криминогенна нагласа. Превантивната дейност е съвкупност от комплексни, свързани помежду си мерки, които се осъществяват от държавни органи, институции, неправителствени организации и граждани.

Успешната превенция на асоциалните прояви на на малолетните и непълнолетните изисква по-голяма чувствителност на обществото към този проблем, уважение и подкрепа на личността на детето от ранно детство. То да се възприема не само като обект на ресоциализация и контрол, а и като субект на права и партньор. Правилната организация и управление на превантивната работа, целенасочената и системната дейност на държавните органи и неправителствените организации са от първостепенно значение за резултатна превенция. Цялостния подход към профилактиката на асоциалните прояви и престъпления сред малолетните и непълнолетните предполага ясно формулиране на основните цели, средства, методи и очаквани резултати в тяхната взаимовръзка и обуславеност. Изходните позиции в тази насока са свързани със: задълбочено изучаване на личностните особености на децата с асоциално поведение, на социалната им среда, факторите, мотивите за извършването на правонарушение, на системата от форми и средства за профилактична работа.

Съгласно Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни системата за превенция и противодействие на асоциалните прояви на малолетните и непълнолетните включва Централната комисия за за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и местни комисии за за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, детски педагогически стаи, социално-педагогически интернати, възпитателни училища интернати, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, обществени възпитатели. Тя е съобразена с основните международни актове за децата: Конвенция на ООН за правата на детето, Минималните стандартни правила за правораздаване сред непълнолетните, инструкции за превенция на престъпността сред маловръстните, Минимални стандартни правила относно мерките различни от лишаване от свобода, Минимални стандартни правила на ООН по отношение на лишените от свобода и други. Основните принципи на системата са: ограничаване на интервенцията на наказателното право и извънсъдебно решаване на конфликт на дете със закона посредством възпитателни и социални мерки; най-добрият интерес на детето; основни процесуални гаранции- право на изслушване, защита и т.н.; уважение на личността и достойнството на детето; бързи действия на органите, които се занимават с извършителите на асоциални прояви и т.н.

Телефони

Списък с имената на отговорните инспектори от Детска педагогическа стая по области (кратък списък)

Списък с имената на отговорните инспектори от Детска педагогическа стая по области (пълен списък) 

 

ОДМВР и СДВР Служител Телефон
1 Благоевград Славчо Дмитров 073/86 72 26
2 Бургас Веселина Тодорова 056/85 68 54
3 Варна Анелия Станкова 025/65 21 35
4 Велико Търново Благомира Дочева 062/66 22 06
5 Видин Даниела Димитрова 094/69 42 82
6 Враца Марио Китанов 092/69 22 59
7 Габрово Илиян Пенчев 066/82 65 29
8 Добрич Татяна Недева 058/65 82 36
9 Кърджали Красимир Спиров 0361/69372
10 Кюстендил Ирена Ковачева 078/55 74 84
11 Ловеч Росица Михайлова 068/66 84 67
12 Монтана Ина Йосифова 096/39 63 54
13 Пазарджик Пани Луков 034/43 43 52
14 Перник Яна Вуковска 076/67 63 63
15 Плевен Георги Георгиев 064/86 43 02
16 Пловдив Мария Димитрова 032/93 30 90
17 Разград Женя Калчева 084/622331/84510
18 Русе Иван Емилов 082/88 23 71
19 Силистра Адриян Андреев 086/88 62 94
20 Сливен Емил Николов 044/64 43 25
21 Смолян Николай Митрев 0301/35 241
22 СДВР Виолета Аланджийска 02/982 00 71
01 РПУ Красимир Данков 02/982 71 60
02 РПУ Николай Луканов 02/982 08 18
03 РПУ Ваня Цонкова 02/982 08 74
04 РПУ Виолина Дукова 02/982 39 25
05 РПУ Илияна Георгиева 02/982 70 19
06 РПУ Кирил Луканов 02/982 19 28
07 РПУ Колю Атанасов 02/982 87 21
08 РПУ Трендафил Трендафилов 02/982 73 05
09 РПУ Петър Славов 02/982 55 82
23 София – област Елена Тонева 02/982 51 50
24 Стара Загора Иванка Дойчева 042/66 53 21
25 Търговище Недко Дончев 0601/60 451
26 Хасково Татяна Господинова 038/64 05 12
27 Шумен Валентин Вълев 054/85 42 85
27 Ямбол Банко Димитров 046/68 04 05

Пълен списък

Служба/организация Длъжност Код Телефон
ГДKП-ОКП Н-к сектор 2 982 86 25
сектор „Детска Инспектор 2 982 88 04
престъпност“ Инспектор 2 982 86 05
Инспектор 2 982 86 05
Инспектор 2 982 85 04
Инспектор 2 982 85 04
сист. оператор 2 982 88 04
СДВР Н-к група 2 982 00 71
 Инспектор 2 982 00 81
 Инспектор 2 982 05 61
 Инспектор 2 982 11 15
 Инспектор 2 982 11 15
 Инспектор 2 982 01 41
01 РУ – СДВР ОР БППМН 2 982 71 60
  „Слатина“ ИДПС 2 982 71 60
  „Средец“ ИДПС 2 982 71 97
  „Дианабад“ „Изгрев“ ИДПС 2 982 71 61
  „Хр. Ботев“ ИДПС 2 982 71 61
   „Гео Милев“ ИДПС 2 982 71 61
02 РУ – СДВР ОР БППМН 2 982 08 18
  „Надежда“ ИДПС 2 982 08 18
  „Надежда“ ИДПС 2 982 08 18
  „Нови Искър“ ИДПС 2 982 08 18
  „Сердика“ ИДПС 2 982 08 18
03 РУ – СДВР ОР БППМН 2 982 08 74
 „Красна поляна“ ИДПС“ 2 821 91 44
 „Красна поляна“ ИДПС 2 821 91 44
 „Илинден“ ИДПС 2 982 08 74
 „Възраждане“ ИДПС 2 822 36 28
 „Възраждане“ ИДПС 2 822 36 28
04 РУ – СДВР ОР БППМН 2 982 39 25
  „Триадица“ ИДПС 2 859 81 63
 „Стрелбище“ ИДПС 2 859 81 63
  „Лозенец“ ИДПС 2 963 34 82
05 РУ – СДВР ОР БППМН 2 982 70 19
  „Оборище“ ИДПС 2 982 70 19
 „Х. Димитър“ ИДПС 2 982 70 13
 „Суха река“ ИДПС 2 982 70 19
  „Левски“ ИДПС 2 982 70 13
  „Кремиковци“ ИДПС 2 982 70 53
06 РУ – СДВР ОР БППМН 2 982 19 28
 „Витоша“ ИДПС 2 982 19 28
 „Красно село“ ИДПС 2 982 19 28
„Овча купел, Суходол ИДПС 2 982 17 28
 „Красно село“ ИДПС 2 982 17 28
07 РУ – СДВР ОР БППМН 2 982 87 21
Мл-ст I,I A,IIПолигона ИДПС 2 982 87 06
Младост ІІI,ІV,Горубляне ИДПС 2 982 87 21
ИДПС -„Дървеница“, ИДПС 2 982 87 06
„Мусагеница“, Ст.град
08 РУ – СДВР ОР БППМН 2 979 07 27
Дружба 2 ИДПС 2 979 07 27
Дружба 1 ИДПС 2 979 07 27
Панчарево ИДПС 2 992 31 59
09 РУ – СДВР ОР БППМН 2 982 55 82
 „Люлин 1-5“ ИДПС 2 982 55 84
 „Люлин 6-10“ ИДПС 2 982 55 83
„Връбница“, „Обеля“ ИДПС 2 982 55 84
Мод. предградие,  Филиповци, Банкя ИДПС 2 982 55 83
ОД МВР – София ОР БППМН 2 982 51 50
РУ Ботевград ИДПС 723 2 43 59
РУ Годеч ИДПС 729 2 52 36
РУ Етрополе ИДПС 720 2 52 63
РУ Елин Пелин ИДПС 725 2 36 56
РУ Ихтиман ИДПС 724 2 52 61
РУ Костинброд ИДПС 721 2 52 58
РУ Костенец ИДПС 7142 2 52 57
РУ Правец ИДПС 7133 2 52 56
РУ Пирдоп ИДПС 7181 2 52 62
РУ Самоков ИДПС 722 2 52 60
РУ Своге ИДПС 726 2 36 55
РУ Сливница ИДПС 727 2 52 35
ОДМВР Благоевград ОР БППМН 73 86 72 26
01РУ Благоевград ИДПС 73 86 73 67
01РУ Благоевград ИДПС 73 86 75 57
02 РУ Благоевград ИДПС 73 86 72 38
02 РУ Благоевград ИДПС 73 86 73 88
РУ Разлог ИДПС 747 8 03 61
РУ Банско ИДПС 749 8 86 60
РУ Сандански ИДПС 746 3 21 31
РУ Петрич ИДПС 745 6 21 66
РУ Гоце Делчев ИДПС 751 6 01 01
ОДМВР Бургас ОР БППМН 56 856 854
01РУ ИДПС 56 856 609
ПУ Комлука ИДПС 56 856 047
02 РУ ИДПС 56 856 717
РУ Камено ИДПС 55 859 740
04 РУ ИДПС 56 856 835
05 РУ ИДПС 56 856 546
РУ Айтос ИДПС 558 2 22 60
РУ Карнобат ИДПС 559 2 25 03
РУ Созопол ИДПС 550 2 55 40
РУ Несебър ИДПС 554 3 54 40
РУ Средец ИДПС 5551 62 09
РУ Поморие ИДПС 596 3 73 40
РУ Руен ИДПС 5944 63 78
РУ Приморско ИДПС-общ.нач. 550 3 51 40
ОД МВР Варна ОР БППМН 52 65 21 35
01 РУ ИДПС 52 55 31 21
Одесос ИДПС 52 55 31 29
02 РУ ИДПС 52 55 32 21
Приморски ИДПС 52 55 32 21
03 РУ-Младост ИДПС- 52 55 33 21
ПУ Вл. Варненчик ИДПС 52 55 36 81
04 РУ-Аврен, Белослав ИДПС 52 553 421
04РУ ПУ Долен Чифлик ИДПС-Бяла 52 553 470
05 РУ Златни пясъци ИДПС 52 553 532
РУ Аксаково ИДПС 52 652 550
РУ Девня ИДПС 52 553 800
РУ Вълчи дол ИДПС 52 553 860
РУ Провадия, Ветрино ИДПС 52 553 900
РУ Дългопол ИДПС 52 553 960
ОД МВР В. Търново ОР БППМН 62 662 206
РУ В. Търново ИДПС 62 662 324
РУ В. Търново ИДПС 62 66 23 26
РУ В. Търново ИДПС 62 66 23 66
РУ Горна Оряховица ИДПС 618 6 00 40
РУ Горна Оряховица ИДПС 618 6 00 41
РУ Свищов ИДПС 631 6 06 29
РУ Павликени Нач. КП 610 5 34 91
РУ Елена ИДПС 6151 61 77/61 57
РУ Полски Тръмбеш ИДПС 6141 50 33
РУ Стражица ИДПС 6161 20 02
ОД МВР Видин ОР БППМН 94 69 42 82
РУ Видин ИДПС 94 69 45 67
РУ Белоградчик ИДПС 94 69 43 96
РУ Кула ИДПС 94 69 43 97
ОД МВР Враца ОР БППМН 92 692 259
РУ Враца ИДПС 92 692 633
ИДПС 92 692 400
РУ Мездра ИДПС 910 91 558
РУ Роман ИДПС 9123 25 87
РУ Бяла Слатина ИДПС 915 88 457
РУ Оряхово ИДПС 9171 20 01
РУ Козлодуй ИДПС 973 8 58 43
ОД МВР Габрово ОР БППМН 66 82 65 29
РУ Габрово ИДПС 66 82 65 21
РУ Габрово ИДПС 66 82 65 11
РУ Габрово ИДПС 66 82 65 02
РУ Севлиево ИДПС 675 32769
РУ Севлиево ИДПС 675 32770
РУ Дряново ИДПС 676 7 23 51
РУ Трявна ИДПС 677 7 23 51
ОД МВР Добрич ОР БППМН 58 658 236
01 РУ Добрич ИДПС 58 658 550
ИДПС 58 658 293
02 РУ Добрич ИДПС 58 658 372
РУ Балчик ИДПС 579   7 24 31
РУ Генерал Тошево ИДПС 5731   23 32
РУ Каварна ИДПС 570  8 21 12
РУ Тервел ИДПС 5751   20 22
ОД МВР Кърджали ОР БППМН 361 69 372
РУ Кърджали ИДПС 361 69 451
ИДПС 361 69 318
РУ Момчилград ИДПС 361 69 723
РУ Крумовград ИДПС 361 69 842
РУ Ардино ИДПС 361 69 923
РУ Кирково ИДПС 361 69 142
ОД МВР Кюстендил ОР БППМН 78 55 74 84
РУ Кюстендил ИДПС 78 55 11 24
ИДПС 78 55 75 10
РУ Дупница ИДПС 701 55 77 83
РУ Бобов дол ИДПС 702 55 70 91
РУ Рила ИДПС 7054 55 70 08
ОД МВР Ловеч ОР БППМН 68 66 84 67
РУ Ловеч ИДПС 68 668 409
РУ Луковит ИДПС 697 52 22 6
РУ Тетевен ИДПС 678 5 29 12
РУ Троян ИДПС 67   06 22 18
РУ Ябланица ИДПС 06991 28 10
ОД МВР Монтана ОР БППМН 96 30 16 07
РУ Монтана ИДПС 96 30 16 07
РУ Лом ИДПС  0971 66 223
РУ Берковица ИДПС  953 88  710
РУ Вършец ИДПС  9527 2116
ОД МВР Пазарджик ОР БППМН 34 434 352
РУ Пазарджик ИДПС 34 434 409
ПУ -кв Изток.Лисичево ИДПС 34 434 987
РУ Пещера ИДПС 34 434 516
РУ Велинград ИДПС 34 434 740
РУ Панагюрище ИДПС 34 434 818
РУ Септември ИДПС 34 434 648
ПУ Белово ИДПС 34 434 648
ОД МВР Перник ОР БППМН 76 67 63 63
01 РУ Перник ИДПС 76 67 66 71
02 РУ Перник ИДПС 76 67 61 10
РУ Радомир ИДПС 76 676 388
РУ Брезник ИДПС 76 676 387
РУ Трън ИДПС 76 676 218
ОДМВР Плевен ОР БППМН 64 86 43 02
01 РУ Плевен ИДПС 64 86 43 06
02 РУ Плевен ИДПС 64 86 45 98
РУ Червен бряг ИДПС 64 864 525
РУ Долни Дъбник ИДПС 64 86 45 29
РУ Левски ИДПС 65  08 08 00
РУ Белене ИДПС 64 86 45 29
РУ Никопол ИДПС 64 86 45 27
РУ Гулянци ИДПС 64 86 45 31
РУ Долна Митрополия ИДПС 64 86 45 30
РУ Пордим ИДПС 64 86 45 32
РУ Кнежа ИДПС 64 86 45 33
ОД МВР Пловдив ОР БППМН 32 93 30 89
психолог 32 93 30 90
01 РУ ИДПС 32 93 21 32
02 РУ ИДПС 32 93 28 11
03 РУ ИДПС 32 93 23 44
03 РУ ИДПС 32 93 23 91
04 РУ ИДПС 32 93 24 10
05 РУ ИДПС 32 93 25 43
06 РУ ИДПС 32 93 26 10
РУ Асеновград ИДПС 331 60 155
РУ Карлово ИДПС 335 99 209
РУ Стамболийски ИДПС 339 60 309
РУ Раковски ИДПС 3151 50 50
РУ Хисаря ИДПС 337 60 409
РУ Първомай ИДПС 336 69 505
РУ Труд ИДПС 3126 21 44
ОД МВР Разград ОР БППМН 84 622331
РУ Разград ИДПС 84 644217
РУ Исперих ИДПС 8431 2050
РУ Лозница ИДПС 8475 2020
РУ Кубрат ИДПС 84 217
ПУ Завет ИДПС 8442 2113
ОД МВР Русе ОР БППМН 82 88 23 71
01 РУ ИДПС 82 882 152
02 РУ ИДПС 82 882 867
РУ Сливо поле ИДПС 82 882 553
РУ Ветово ИДПС 82 882 593
РУ Бяла ИДПС 82 829487
ОД МВР Силистра ОР БППМН 86 88 62 94
РУ Силистра ИДПС 86 88 62 18
РУ Дулово ИДПС 864  2 21 21
РУ Тутракан ИДПС 866  6 51 51
ОД МВР Сливен ОР БППМН 44 64 43 25
РУ Сливен ИДПС 44 64 45 75
РУ Сливен ИДПС 44 64 43 05
РУ Нова Загора ИДПС 44 64 44 75
РУ Твърдица ИДПС 44 64 44 95
РУ Котел ИДПС 44 64 44 85
ОД МВР Смолян ОР БППМН 301 35 241
РУ Смолян ИДПС 301 6 23 43
РУ Мадан ИДПС 308 2 30 30
РУ Златоград ИДПС 3071 20 20
РУ Девин ИДПС 3041 21 93
РУ Чепеларе ИДПС 3051 22 23
ОД МВР Стара Загора ОР БППМН 42 66 53 27
01 РУ Стара Загора ИДПС 42 26 60 78
02 РУ Стара Загора ИДПС 42 6 42 770
РУ Казанлък ИДПС 431 9 83 67
РУ Чирпан ИДПС 416 9 25 62
РУ Гълъбово ИДПС 418 6 25 31
РУ Раднево ИДПС 417 8 22 12
ОД МВР Търговище ОР БППМН 601 6 04 51
РУ Търговище ИДПС 601 6 04 62
РУ Попово ИДПС 608 2 25 07
РУ Омуртаг ИДПС 605 6 37 21
ОД МВР Хасково ОР БППМН 38 64 03 47
РУ Хасково ИДПС 38 60 34 56
РУ Свиленград ИДПС 379 7 15 01
РУ Харманли ИДПС 373 82 361
ПУ Симеоновград ИДПС 3781 32 61
РУ Тополовград ИДПС 470 5 21 17
РУ Димитровград ИДПС 391 6 33 21
РУ Ивайловград ИДПС 3661 61 11
ОД МВР Шумен ОР БППМН 54 85 42 85
РУ Шумен ИДПС 54 85 44 07
РУ Велики Преслав ИДПС 538 4 25 03
РУ Нови Пазар ИДПС 537 2 22 51
РУ Каолиново 5361 22 93
ОД МВР Ямбол ОР БППМН 46 68 04 05
РУ Ямбол ИДПС 46 68 15 64
РУ Ямбол ИДПС 46 68 15 63
РУ Тунджа ИДПС 46 68 06 10
РУ Елхово ИДПС 478 8 14 11
общ.Ямбол ИДПС-общ.нач. 46 68 15 65
общ.Стралджа ИДПС 476 155 28
общ.Болярово ИДПС -общ.нач. 474 162 70

Нормативна база

Закони, наредби, правилници

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ

Обн. ДВ. бр.92 от 7 Август 1998г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните.

(2) Детските педагогически стаи работят за защита на правата, живота, здравето и имуществото на малолетните и непълнолетните от престъпни посегателства.

(3) Детските педагогически стаи осъществяват дейност за разкриване, изучаване и отстраняване на факторите, обуславящи извършването на престъпления и противообществени прояви от малолетните и непълнолетните.

(4) Детските педагогически стаи съдействат на правозащитните органи при разкриването, изучаването и отстраняването на факторите, обуславящи извършването на престъпления срещу малолетните и непълнолетните.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАДАЧИ, РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ НА ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ

Чл. 2. (1) Детските педагогически стаи се откриват към общините по предложение на органите на Националната полиция с решение на общинските съвети и със съгласието на министъра на вътрешните работи. При нужда такива стаи се откриват към районите и кметствата.

(2) Детските педагогически стаи се закриват по предложение на Националната полиция със съгласието на министъра на вътрешните работи, с решение на общинските съвети, когато необходимостта от тях в съответното населено място е отпаднала.

Чл. 3. Общините (районите) предоставят на органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) подходящи помещения извън сградите на полицейските служби за детски педагогически стаи и осигуряват финансови средства за обзавеждането, транспорта и цялостната им издръжка.

Чл. 4. (1) Детските педагогически стаи се завеждат от инспектори, назначавани от министъра на вътрешните работи.

(2) За инспектори се назначават лица с висше образование и педагогическа квалификация.

(3) Инспекторите са офицери от МВР.

(4) Броят на инспекторите в ДПС се определя в зависимост от криминогенната обстановка в района на съответното поделение на полицията, както и от броя на населените места и населението, живеещо в този район, но не повече от 30 000 жители на инспектор.

(5) При необходимост към детските педагогически стаи със съдействието на общините се назначават евакуатори.

Чл. 5. (1) Дейността на детските педагогически стаи се ръководи и контролира от Националната полиция.

(2) В съответствие със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) контрол върху дейността на ДПС осъществяват Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН) и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).

(3) Органите на прокуратурата упражняват надзор върху работата на детските педагогически стаи.

Чл. 6. Детските педагогически стаи имат следните задачи:

1. да издирват и установяват малолетните и непълнолетните, извършили или за които съществуват предпоставки да извършат престъпления и противообществени прояви, както и причините и условията за техните простъпки;

2. да издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени без надзор, както и причините и условията, довели до това;

3. да предприемат съответстващи за случаите по т. 1 и 2 мерки или да уведомяват компетентните органи;

4. да уведомяват съда, прокуратурата и другите компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица.

Глава трета.
ФУНКЦИИ НА ИНСПЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ

Чл. 7. Инспекторите на ДПС изпълняват следните функции:

1. издирват и установяват малолетни и непълнолетни лица, извършители на противообществени прояви и престъпления, като за целта използват данни от службите на МВР, следствието, прокуратурата, съда, общинските администрации, комисиите за БППМН, обществени и неправителствени организации, учебни и здравни заведения, граждани и др.;

2. издирват и установяват малолетни и непълнолетни – обект на престъпно посегателство и малтретиране от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица, и предприемат съответстващи мерки или уведомяват компетентните органи;

3. издирват и установяват малолетни и непълнолетни лица, изпаднали в състояние на безнадзорност, живеещи в нездрава семейна и другарска среда, скитащи, просещи, проституиращи, разпространяващи и употребяващи наркотични вещества, и ги насочват към специализирани органи и заведения за диагностика, лечение и въздействие;

4. предоставят на социалния работник (СР) информация за малолетните и непълнолетните, извършили противоправни деяния, и техните семейства с цел предприемане на мерки за социалното им осигуряване съобразно текстовете на чл. 46а ЗБППМН;

5. участват съобразно компетенциите си в предварителната проверка по изясняване на фактическата обстановка в случаите, когато обект и субект на противоправни деяния са малолетни и непълнолетни лица;

6. съдействат на органите на предварителното производство при разследването на случаи, при които малолетни и непълнолетни лица са обект или субект на престъпления;

7. изучават причините и условията, обуславящи извършването на противообществени прояви и престъпления от малолетни и непълнолетни. Предлагат на съответните ведомства мерки за отстраняване на тези причини и условия или ограничаване на тяхното действие;

8. водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са:

а) извършили престъпления и противообществени прояви;

б) осъдени за престъпления от общ характер;

в) освободени от поправителните домове (ПД);

г) освободени от възпитателни училища-интернати (ВУИ);

д) освободените от социално-педагогически интернати (СПИ), настанени в тях по реда на чл. 13, буква „и“ ЗБППМН;

9. изучават личностните особености на малолетните и непълнолетните, водени на отчет в ДПС, и вземат мерки за коригиране на поведението им;

10. осъществяват наблюдение над водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни, като за целта посещават домовете им, заведенията, в които учат или работят, провеждат срещи с тях в ДПС, а при необходимост ги призовават в служебните помещения на Националната полиция;

11. предлагат на компетентните органи търсене на обществена, административна и наказателна отговорност от родителите или лицата, които ги заместват, неполагащи грижи за децата си и застрашаващи моралното, физическото и душевното им развитие, както и от тези, които ги подбуждат към извършване на престъпления;

12. осъществяват полицейска закрила на малолетните и непълнолетните в съответствие с действащото българско и международно законодателство;

13. изпълняват мярка за неотклонение „надзор на инспектора на ДПС“ спрямо непълнолетни;

14. поддържат връзка с малолетните и непълнолетните, настанени в поправителните домове, възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати, като ги посещават, кореспондират с тях и наблюдават поведението им през време на домашните отпуски. Вземат мерки за своевременното им връщане в заведенията след изтичане срока на отпуската;

15. съдействат на специализираните полицейски служби за издирването на малолетни и непълнолетни, напуснали домовете си, бегълци от ВУИ и СПИ;

16. предлагат за настаняване малолетни и непълнолетни в домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН) в случаите, предвидени в чл. 35 ЗБППМН;

17. предлагат за настаняване малолетни и непълнолетни лица в специализирани детски, социални и учебно-възпитателни заведения;

18. посещават учебните и учебно-възпитателните заведения в района си, поддържат връзка с учителските колективи, участват при необходимост в педагогическите съвети, подпомагат дейността на педагогическите съветници и училищните комисии за БППМН;

19. организират и извършват в обслужвания от тях район проверки на местата, където се събират малолетни и непълнолетни и съществуват условия за извършване на престъпления и противообществени прояви от тях и срещу тях. При констатиране на извършени престъпления или нарушения на обществения ред предприемат необходимите законови административнонаказателни мерки или уведомяват компетентните органи;

20. изнасят лекции и беседи в детските и учебните заведения пред учениците, преподавателите и родителите по проблемите на борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, престъпността сред непълнолетните и правната защита на маловръстните;

21. участват с подходящи материали в изяви по средствата за масово осведомяване и научни публикации;

22. участват в реализирането на съвместни програми с държавните органи, неправителствени наши и международни организации по превенцията на престъпността и ППМН;

23. при необходимост изискват сведения, характеристики и други документи за лица от учебни заведения, предприятия, фирми и учреждения;

24. ръководят методически извънщатни служители към ДПС;

25. организират със съгласието на родителите и на лицата, които ги заместват, психопедагогическо и психиатрично изследване на малолетните и непълнолетните;

26. отчитат дейността си пред висшестоящите ръководни органи в полицията. При поискване предоставят информация на следствието, прокуратурата, съда и местната комисия за БППМН.

Чл. 8. На инспекторите от ДПС се възлагат задачи само в кръга на техните функции, посочени в ЗБППМН и в този правилник.

Глава четвърта.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ С ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 9. Инспекторите на ДПС участват в дейността на МКБППМН, предоставят необходимата информация относно структурата, динамиката и тенденциите на детската престъпност, правят конкретни предложения за въздействие върху малолетните и непълнолетните, водени на отчет в ДПС, предлагат разглеждането на възпитателни дела спрямо малолетни и непълнолетни в случаите, предвидени в ЗБППМН, както и мерки за въздействие спрямо родителите или лицата, които ги заместват.

Чл. 10. Инспекторите на ДПС предлагат чрез МКБППМН на ръководствата на ВУИ малолетни и непълнолетни за предсрочно прекратяване на престоя им в тях.

Чл. 11. Инспекторите на ДПС уведомяват МКБППМН за случаи, при които е необходимо прилагане на мярка „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ спрямо малолетни и непълнолетни лица по смисъла на чл. 41 ЗБППМН.

Чл. 12. Инспекторите на ДПС не могат да бъдат членове на тричленните състави на МКБППМН за разглеждане на възпитателни дела, когато предложението произлиза от тях или се разглежда простъпка на водени от тях на отчет малолетни и непълнолетни.

Чл. 13. Инспекторите на ДПС съвместно с МКБППМН и центровете за социални грижи издирват и установяват малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от социална помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие.

Чл. 14. Инспекторите на ДПС съвместно с МКБППМН уведомяват прокуратурата за случаи, при които малолетните и непълнолетните са обект или субект на престъпления или биват подбуждани да извършват такива.

Чл. 15. Инспекторите на ДПС правят предложения до прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на непълнолетните, както и срока на престоя на настанените в ДВНМН.

Чл. 16. Инспекторите на ДПС правят предложения пред компетентните институции за отстраняване на причините и условията, обуславящи извършването на противообществени прояви и престъпления от страна на малолетните и непълнолетните, както и такива, извършвани срещу тях.

Чл. 17. Инспекторите на ДПС уведомяват органите на местната власт за лица, подлежащи на задължително обучение по смисъла на Закона за народната просвета, отпаднали и непосещаващи училище.

Чл. 18. Между ДПС, МКБППМН, регионални инспекторати по образованието и училищните ръководства се осъществява обмен на информация за извършени престъпления и противообществени прояви от страна на учащите се.

Чл. 19. (1) Инспекторите на ДПС взаимодействат с бюрата по труда с цел насочване и устройване на подходяща работа на непълнолетните, водени на отчет.

(2) Инспекторите на ДПС съвместно с МКБППМН, бюрата по труда, социалните работници (чл. 46а ЗБППМН) и синдикалните организации упражняват контрол за спазване от администрацията на предприятията, учрежденията и фирмите на режима и условията на работа, установени за непълнолетните.

Глава пета.
ДЕТСКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ НА ОБЩЕСТВЕНИ НАЧАЛА И ИЗВЪНЩАТНИ ИНСПЕКТОРИ

Чл. 20. Детските педагогически стаи на обществени начала се откриват по реда, посочен в чл. 2 и 3 на този правилник, само в населени места, където няма щатни ДПС.

Чл. 21. Детските педагогически стаи на обществени начала се завеждат от извънщатни инспектори, които се ръководят и контролират от началниците на районните полицейски управления на МВР.

Чл. 22. Извънщатните инспектори могат да работят и в ДПС, които не са на обществени начала и се ръководят от щатните инспектори на ДПС.

Чл. 23. (1) За извънщатни инспектори се привличат педагози, юристи, психолози, бивши служители на МВР и други лица, които имат качества, опит, възможност и желание за работа с малолетни и непълнолетни правонарушители.

(2) Извънщатните инспектори се назначават съобразно нормативните разпоредби за извънщатните служители в МВР и се ползват с правата на извънщатни служители от Националната полиция.

(3) Извънщатните инспектори могат да бъдат определяни за обществени възпитатели съгласно ЗБППМН.

Глава шеста.
ДОКУМЕНТАЦИЯ И АРХИВ

Чл. 24. В детските педагогически стаи се води следната регистрационна документация и архив:

1. дневник, в който се записват малолетните и непълнолетните, водени на отчет в ДПС, както и преминалите през ДПС и поделенията на полицията правонарушители;

2. карта за малолетно и непълнолетно лице, взето на отчет в ДПС;

3. профилактично дело за малолетно и непълнолетно лице, повтарящо противоправните си деяния или извършило тежко криминално престъпление, както и условно осъдено или освободено от ПД или ВУИ.

Чл. 25. (1) Картата за вземане на отчет на малолетно и непълнолетно лице се утвърждава от прекия ръководител на инспектора на ДПС. Същият ръководител утвърждава и снемането от отчет.

(2) Профилактичното дело се открива и прекратява с разрешение на началника на съответното районно полицейско управление или негов заместник.

(3) Картите за водене на отчет и профилактичните дела се завеждат в явното деловодство на РПУ.

Чл. 26. (1) Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния. Това не се отнася за лицата, извършили тежки криминални престъпления срещу личността, имат влязла в сила присъда или неприключено предварително производство.

(2) След като водещите се на отчет навършат пълнолетие, те се снемат от отчет, а картите им се съхраняват в архива на ДПС за срок 5 години, след което се унищожават по съответния ред. Профилактичните дела на повтарящите противоправните си деяния при необходимост се предават на оперативните служби на полицията за ползване.

(3) Документацията по чл. 24 и архивът на ДПС се ползват само от органите на МВР, прокуратурата и съда.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Този правилник се издава на основание § 53, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и отменя Правилника за детските педагогически стаи (ДВ, бр. 4 от 1971 г.).

 

Работа на полицията с училищата

Работа на полицията с училищата

Предоставянето на полицейска закрила на дете е спешна мярка, осъществявана от специализираните органи на МВР,  когато детето:
е обект на престъпления или има непосредствена опасност за живота или здравето му
е изгубено  или е в безпомощно състояние
е останало без надзор
има опасност да бъде  въвлечено в престъпление

Полицейска закрила се предоставя за не повече от 48 часа по всяко време на денонощието по искане на:
Самото дете

Родител или лице, на което е възложено изпълнението на родителските функции
Социален работник
Представител на общинската администрация или член на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Полицейски орган
Прокуратурата
Съда

Специализираните органи на МВР могат:
Да настанят детето в специални помещения, като не се допуска контакт с лица, общуването с които може да има вредно въздействие върху него

Да настанят детето в специализирани институции, като при необходимост му бъде осигурена охрана
Да върнат детето при родителите му или лицата, на които е възложено изпълнението на родителските функции

Полицейските органи, предприели закрилата, уведомяват незабавно:
Родителите на детето

Общинската служба за социално подпомагане, в чийто район е предприета закрилата
Общинската служба за социално подпомагане по местоживеене на детето
Прокуратурата
Действията по издирване на изчезнало дете се предприемат незабавно.
За предоставянето на полицейска закрила на детето в РПУ трябва да бъде подадено искане по образец.

ИДПС

h1 style=“text-align: center;“>Инспектори детска педагогическа стая

IMG_20140617_141225

Към инспекторите от Детските педагогически стаи можете да се обръщате винаги когато имате нужда от помощта на полицията:

 за да помогнете на дете с противообществени прояви
 за да сигнализирате за престъпление, извършено спрямо дете
 за да сигнализирате за обстоятелства, застрашаващи живота, здравето или правата на дете
 когато дете има нужда от полицейска закрила

Инспекторите от Детските педагогически стаи са готови да откликнат на всяка покана за беседи с деца по теми , свързани с безопасното им поведение, законите, престъпленията и последствията от тях.

Детските педагогически стаи осъществяват широк кръг от дейности за разкриване, изучаване и отстраняване на факторите, обуславящи извършването на престъпления и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните като:
• издирване на деца, извършители на противообществени прояви и престъпления и на деца, изпаднали в безнадзорност или напуснали домовете си.
• прилагане на мерки за коригиране на асоциалното поведение
• оказване специализирана помощ за  малолетни и непълнолетни – обект на престъпно посегателство
• оказване на полицейска закрила по Закона за закрила на детето
• анализиране  динамиката, структурата и тенденциите на престъпността сред малолетните и непълнолетните и предлагане на мерки за подобряване организацията на превантивната работа с подрастващи.
• взаимодействие с други държавни органи и институции ( МКПБППМН, ОЗД, НПО и др.) и провеждане на превантивни дейности, с подрастващи, родители и педагози – срещи, беседи, дискусии и др.

Телефонни номера на детските педагогически стаи по региони.