ИДПС

h1 style=“text-align: center;“>Инспектори детска педагогическа стая

IMG_20140617_141225

Към инспекторите от Детските педагогически стаи можете да се обръщате винаги когато имате нужда от помощта на полицията:

 за да помогнете на дете с противообществени прояви
 за да сигнализирате за престъпление, извършено спрямо дете
 за да сигнализирате за обстоятелства, застрашаващи живота, здравето или правата на дете
 когато дете има нужда от полицейска закрила

Инспекторите от Детските педагогически стаи са готови да откликнат на всяка покана за беседи с деца по теми , свързани с безопасното им поведение, законите, престъпленията и последствията от тях.

Детските педагогически стаи осъществяват широк кръг от дейности за разкриване, изучаване и отстраняване на факторите, обуславящи извършването на престъпления и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните като:
• издирване на деца, извършители на противообществени прояви и престъпления и на деца, изпаднали в безнадзорност или напуснали домовете си.
• прилагане на мерки за коригиране на асоциалното поведение
• оказване специализирана помощ за  малолетни и непълнолетни – обект на престъпно посегателство
• оказване на полицейска закрила по Закона за закрила на детето
• анализиране  динамиката, структурата и тенденциите на престъпността сред малолетните и непълнолетните и предлагане на мерки за подобряване организацията на превантивната работа с подрастващи.
• взаимодействие с други държавни органи и институции ( МКПБППМН, ОЗД, НПО и др.) и провеждане на превантивни дейности, с подрастващи, родители и педагози – срещи, беседи, дискусии и др.

Телефонни номера на детските педагогически стаи по региони.