ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

 

В сила от 30.11.2004 г.

Обн. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон урежда мерките за опазване на обществения ред, както и мерките срещу противообществени прояви, извършени при провеждането на спортни мероприятия.

(2) Законът се прилага и по отношение на български граждани, извършили нарушения в чужбина, за които не им е наложено наказание.
Чл. 2. Целите на закона са:

 1. опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия;
 2. предотвратяване, преустановяване, разкриване и наказване на противообществени прояви;
 3. установяване на причините и условията за извършване на противообществени прояви;
 4. осигуряване на сътрудничество между държавните органи и обществените организации за предотвратяване на всички форми на противообществени прояви при провеждането на спортни мероприятия;
 5. осигуряване на взаимодействие и координация между държавните органи и чуждестранни или международни полицейски служби във връзка с организирането и провеждането на спортни мероприятия.

 

Глава втора.
НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР И ЕДИНЕН АВТОМАТИЗИРАН РЕГИСТЪР

Раздел I.
Национален информационен център

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) В Министерството на вътрешните работи се създава Национален информационен център.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.)
Чл. 4. Националният информационен център:

 1. оказва съдействие на органи и лица, чиято дейност е свързана с организирането и провеждането на спортни мероприятия, опазването на обществения ред и обезпечаването на сигурността на спортните обекти;
 2. изготвя информация със справочен, аналитичен или прогностичен характер и я предоставя на заинтересованите лица;
 3. осъществява взаимодействие с чуждестранни или международни органи, които имат правомощия по организиране и провеждане на спортни мероприятия, както и за борба с противообществените прояви, извършени при спортни мероприятия.

Чл. 5. При предстоящи международни спортни мероприятия Националният информационен център:

 1. организира и координира международното полицейско сътрудничество;
 2. получава и предоставя информация, включително съдържаща се в регистъра по раздел II относно лични данни за лица, чието поведение е заплаха за обществения ред при провеждането на спортни мероприятия;
 3. предоставя по искане на чуждестранни информационни центрове информация за привържениците на спортни клубове и национални отбори, както и информация във връзка с пътуването и престоя им в съответната страна;
 4. предоставя информация за български граждани, на които са наложени наказания и принудителни административни мерки по този закон, не по-късно от 5 дни преди провеждането на спортното мероприятие.

 

Раздел II.
Единен автоматизиран регистър
Чл. 6. (1) В Министерството на вътрешните работи се изгражда и поддържа Единен автоматизиран регистър, който съдържа данни за:

 1. физически и юридически лица, на които са наложени наказания, принудителни административни мерки или санкции по този закон;
 2. лица, срещу които е започнало наказателно преследване за извършени умишлени престъпления от общ характер при провеждане на спортни мероприятия;
 3. лица, осъдени с влезли в сила присъди за умишлени престъпления от общ характер, извършени при провеждане на спортни мероприятия;
 4. извършени противообществени прояви при провеждането на спортни мероприятия, предоставени от чужди държави или международни организации по силата на международни договори и споразумения, по които Република България е страна;
 5. (нова – ДВ, бр. 82 от 2006 г.) прилагането на този закон.

(2) За физическите лица по ал. 1 в регистъра се вписват:

 1. име, единен граждански номер – ако лицето е български гражданин, постоянен адрес, гражданство, месторождение;
 2. данни за извършеното нарушение или престъпление и за наложените наказания или принудителни административни мерки.

(3) За юридическите лица по ал. 1 в регистъра се вписват:

 1. (изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) седалище и адрес на управление, единен идентификационен код за търговците, съответно идентификационен код по БУЛСТАТ;
 2. данни за извършените нарушения и за наложените санкции или принудителни административни мерки.

(4) В Единния автоматизиран регистър може да се използват и данни от други информационни фондове, установени със закон.

(5) Информацията от Единния автоматизиран регистър се използва само за осъществяване на целите по този закон и за предотвратяване, преустановяване, разкриване и разследване на престъпления.

(6) (Нова – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) Лични данни на лица с наложена принудителна административна мярка забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина и информация за срока, за който е наложена, от Единния автоматизиран регистър могат да бъдат предоставяни на организаторите на спортни мероприятия при поискване само за целите на този закон.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2006 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 19 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Обработването на данните, съдържащи се в Единния автоматизиран регистър, се извършва по реда на глава втора, раздел шести от Закона за Министерството на вътрешните работи и в съответствие със Закона за защита на личните данни.

 

Глава трета.
МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

Раздел I.
Задължения на собствениците, ползвателите на спортни обекти и организаторите на спортни мероприятия
Чл. 7. (1) Собствениците и ползвателите на спортни обекти, както и лицата, които организират провеждането на спортни мероприятия, предприемат всички необходими мерки за гарантиране на реда и сигурността при провеждане на спортни мероприятия.

(2) Лицата по ал. 1 взаимодействат със съответните държавни и общински органи за предотвратяване на противообществени прояви при провеждане на спортни мероприятия.

Чл. 8. При непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, когато не може да се предприемат действия по предотвратяването или отстраняването й, организаторите отлагат спортното мероприятие.

Чл. 9. (1) Собствениците или ползвателите на спортни обекти назначават отговорник по сигурността на спортния обект.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) Отговорникът по сигурността предприема всички необходими действия за гарантиране на сигурността при провеждането на спортни мероприятия и осигуряване на охрана в спортната зона, като уведомява органите на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи за мястото, датата и точния час на провеждане на спортното мероприятие, както и за начина за неговата охрана.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) При установяване на извършено нарушение отговорникът по сигурността е длъжен незабавно, но не по-късно от 24 часа да уведоми полицейските органи.

(4) При изпълнение на своите задължения отговорникът по сигурността си взаимодейства с полицейските органи.

(5) (Нова – ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Отговорникът по сигурността организира обучение на подпомагащите го лица по опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия по реда на чл. 28 от Закона за частната охранителна дейност.

Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) Професионалните спортни клубове определят координатор по сигурността на клуба с подготовка в областта на опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, който:

 1. осъществява взаимодействие между организаторите на спортни мероприятия, отговорника по сигурността на спортния обект и органите на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи;
 2. поддържа постоянен контакт с клубовете на привържениците на спортния клуб, с отговорника на привържениците, с придружителите на привържениците, както и с координаторите по сигурността в други спортни клубове;
 3. събира и предоставя на органите на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи:

а) информация за лица, склонни към действия, които застрашават реда и сигурността на спортното мероприятие;

б) информация за лица, които са извършили, подготвят или извършват насилствени действия или подбуждат към такива действия;

в) друга информация, имаща значение за опазване на обществения ред и сигурността при провеждане на спортно мероприятие.

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) За времето на провеждане на спортното мероприятие ръководител на спортното мероприятие е координаторът по сигурността на клуба домакин.

(2) Ръководителят на спортното мероприятие изпълнява разпорежданията на отговорника по сигурността и поддържа постоянна връзка с него.

Чл. 11. (1) До територията на спортната зона в дните на спортни мероприятия се допускат само лица и превозни средства, които притежават право на достъп.

(2) Правото на достъп се удостоверява със:

 1. входен билет;
 2. служебен пропуск;
 3. покана.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) Във входния билет, служебния пропуск и поканата се отбелязват секторът, блокът и мястото, както и датата и часът на провеждане на спортното мероприятие. На входния билет се изписват забраните към посетителите на спортни мероприятия съгласно закона.

(4) Организаторите на спортни мероприятия вземат мерки за осигуряване защитата на удостоверителните знаци за право на достъп срещу подправяне или повторно ползване.

Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) (1) Продажбата на входни билети за привържениците на различните отбори се организира на отделни каси.

(2) Организираните привърженици на различни отбори се настаняват в отделни сектори или блокове, като между тях се оставят свободни буферни зони, които се определят от организаторите на спортни мероприятия след съгласуване с органите, осигуряващи охраната.

(3) По съображения за сигурност организаторите на спортното мероприятие след съгласуване с органите, осигуряващи охраната, могат да насочват посетителите към сектори или блокове, различни от посочените в билетите им.

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) Отговорникът по сигурността организира пропускането на привържениците на различните отбори през различни входове на спортното съоръжение, като осъществява контрол за:

 1. правото на достъп;
 2. носенето на предмети, чието внасяне е забранено;
 3. внасянето на алкохолни напитки, наркотични или други упойващи вещества.

(2) На територията на спортната зона не се допускат:

 1. лица, които отказват да бъдат проверени;
 2. лица, в които се открият предмети, чието внасяне на територията на спортната зона е забранено;
 3. лица в нетрезво състояние или под въздействие на наркотични или други упойващи вещества;
 4. малолетни лица без пълнолетен придружител;
 5. (нова – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) лица с наложена принудителна административна мярка забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина.

(3) Когато при проверката се открият оръжия, взривни вещества или други общоопасни средства, или наркотични вещества или други упойващи вещества, се вземат мерки по реда, установен в съответния нормативен акт.

(4) (Нова – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) При установяване на обстоятелствата по ал. 2, т. 1 – 3 могат да се използват технически средства, за което се съставя протокол.

Чл. 14. (Отм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.)

Чл. 15. Забранява се предлагането на алкохолни напитки в спортната зона в деня на спортното мероприятие и до три часа след неговото приключване.

Чл. 16. (1) Организаторите на спортни мероприятия уведомяват гражданите чрез информационни табла, поставени на видно място, или чрез озвучителни уредби за ползването на видеотехника при охраната на обекта, без да се уточнява нейното местоположение.

(2) Видеозаписите се унищожават не по-рано от три месеца след изготвянето им, освен в случаите, когато те съдържат данни за извършено престъпление или нарушение по този закон. За унищожаването се съставя протокол от отговорника по сигурността.

Чл. 17. (1) Организаторите на спортни мероприятия и представители на привържениците на спортния отбор определят за придружители на привържениците и техен отговорник лица, които се ползват с авторитет сред тях.

(2) Придружителите предприемат мерки за:

 1. възпиране на привържениците от действия, които застрашават реда и сигурността в съответния сектор;
 2. своевременно разпознаване и сигнализиране за лица, които подготвят или извършват насилствени действия или подбуждат към такива действия.

(3) При изпълнение на задълженията си по ал. 2 придружителите:

 1. запознават привържениците с правилата относно реда в спортния обект и в спортната зона;
 2. се грижат за реда в съответния сектор и при необходимост сигнализират полицейските органи;
 3. придружават привържениците по време на спортни мероприятия в страната и в чужбина;
 4. популяризират сред привържениците спортните идеали и идеята за честна игра.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) Отговорникът на привържениците контролира и координира действията на придружителите. В случаите на организирани пътувания на привърженици до мястото на спортното мероприятие отговорникът на привържениците уведомява органите на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи за мястото, датата и точния час на отпътуване, начина на придвижване и броя на привържениците, които ще пътуват организирано.

(5) Преди провеждането на спортното мероприятие организаторите на спортни мероприятия провеждат среща с представители на привържениците на спортните отбори.

Чл. 17а. (Нов – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) Ръководителите на клубовете на привържениците определят лице за контакт, което:

 1. осъществява взаимодействие между организаторите на спортни мероприятия, ръководителя на спортното мероприятие, отговорника по сигурността на спортния обект, координатора по сигурността на клуба и органите на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи;
 2. събира и предоставя на органите на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи:

а) информация за предстоящи пътувания на привърженици до местата на провеждане на спортни мероприятия;

б) информация за лица, склонни към действия, които застрашават реда и сигурността на спортното мероприятие;

в) информация за лица, които са извършили, подготвят или извършват насилствени действия или подбуждат към такива действия;

г) друга информация, имаща значение за опазване на обществения ред и сигурността при провеждане на спортно мероприятие;

 1. насърчава привържениците към спазване на установените стандарти за добро поведение при провеждане на спортно мероприятие.

 

Раздел II.
Задължения на посетителите на спортни мероприятия
Чл. 18. (1) Право на пребиваване в спортната зона имат само лицата с право на достъп.

(2) Лицата може да се проверяват с помощта на технически средства за носенето на забранените предмети по чл. 20, ал. 1.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) Посетителят е длъжен да заеме определеното му в удостоверителния знак по чл. 11, ал. 2 място, освен в случаите по чл. 12, ал. 3.

Чл. 19. При провеждането на спортни мероприятия всеки посетител е длъжен да не застрашава или вреди на околните посетители.

Чл. 20. (1) На посетителите на спортни мероприятия се забранява внасянето на:

 1. оръжие и предмети, които могат да се използват като оръжие;
 2. спрейове със защитен газ, с разяждащи или с оцветяващи вещества;
 3. бутилки, включително пластмасови над 500 мл, или предмети, произведени от чуплив или от особено твърд материал;
 4. обемисти предмети като стълби, сандъци, куфари, столове и други;
 5. сигнални ракети, светещи тела или пиротехнически изделия;
 6. знамена и плакати с дръжки по-дълги от 1 м и с диаметър по-голям от 1 см, с изключение на олекотени ПВЦ-тръби с размер до 2,5 см;
 7. механично задвижвани предмети и съоръжения, които предизвикват шум;
 8. алкохолни напитки, наркотични или други упойващи вещества;
 9. животни.

(2) На посетителите се забранява:

 1. преодоляването на конструкции, съоръжения или преградни приспособления, намиращи се в спортния обект или в спортната зона;
 2. влизането в места, забранени за посетители;
 3. паленето на огън, запалването и изстрелването на сигнални ракети;
 4. писането, облепянето или рисуването по спортните обекти и конструкции или по сградите и пътищата, които водят към тях;
 5. употребата на алкохолни напитки, наркотични или други упойващи вещества;
 6. замърсяването на спортната зона;
 7. (нова – ДВ, бр. 82 от 2006 г.) маскиране, което затруднява тяхното разпознаване.

(3) При установяване на нарушения по ал. 1 и 2 лицата се отстраняват от територията на спортната зона.

 

Глава четвърта.
ПРОИЗВОДСТВО ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ, ИЗВЪРШЕНИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ, И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЛОЖЕНИТЕ НАКАЗАНИЯ

Раздел I.
Противообществени прояви и наказания
Чл. 21. Противообществена проява (спортно хулиганство) по смисъла на този закон е непристойна проява, изразяваща се в отправяне на ругатни и други неприлични изрази и жестове, които са особено вулгарни, предизвикване или участие в сбивания, нахлуване на спортния терен, унищожаване или повреждане на чуждо имущество, използване на забранени предмети, отказ да се изпълнят разпорежданията на отговорните за спортната проява лица или на полицейските органи, или друга подобна проява, нарушаваща обществения ред, която не съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, и е извършена умишлено в спортния обект или в зоната около него преди, по време и непосредствено след спортното мероприятие, както и на отиване или на връщане от спортния обект във връзка със спортното мероприятие.

Чл. 22. (1) За противообществени прояви по чл. 21 се налагат следните наказания:

 1. (изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) задържане в териториална структура на Министерството на вътрешните работи (МВР);
 2. глоба;
 3. безвъзмезден труд в полза на обществото.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) Наказанието по ал. 1, т. 1 се изразява в задържане на нарушителя в териториална структура на МВР по местоизвършване на деянието за срок до 25 денонощия.

(3) Безвъзмездният труд в полза на обществото се изразява в полагане на труд без възнаграждение в обществен интерес по ред и начин, определени с този закон.

Чл. 23. (1) За противообществени прояви по чл. 21 отговорност носят лицата, които са навършили 16 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.

(2) Спрямо малолетни и непълнолетни до 16-годишна възраст, извършили противообществени прояви по този закон, се прилагат възпитателните мерки, предвидени в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

(3) За противообществени прояви по чл. 21, извършени от лица, поставени под запрещение, отговорност носят родителите, съответно попечителите или настойниците им, ако те съзнателно са допуснали това.

Чл. 24. Отнемат се в полза на държавата вещите, принадлежащи на нарушителя, които са послужили за извършване на противообществената проява, както и вещите, чието притежаване е забранено.

Чл. 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) За извършени противообществени прояви по чл. 21 се налага задържане в териториална структура на МВР за срок от 10 до 15 денонощия или глоба от 200 до 500 лв. В тези случаи може да се наложи и забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина за срок от една до две години.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) Когато деянието по ал. 1 е унищожаване или повреждане на чуждо имущество или нарушителят е участвал в сбиване, доколкото деянието не съставлява престъпление от общ характер, се налага задържане в териториална структура на МВР за срок от 10 до 20 денонощия или глоба от 500 до 1000 лв., както и забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина за срок от една до две години.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено повторно, се налага задържане в териториална структура на МВР от 15 до 25 денонощия или глоба от 1000 до 2000 лв., както и забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина за срок от две до три години, срокът на която се присъединява към неизтърпяната част от същата по вид принудителна административна мярка, ако такава е била наложена.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) Когато противообществената проява е извършена от непълнолетен на възраст от 16 до 18 години, се налага задържане в териториална структура на МВР за срок до 10 денонощия. В тези случаи може да се наложи и забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина за срок от една до две години.

(5) Когато противообществената проява е извършена от лица, поставени под запрещение, на техните родители, съответно настойници или попечители, се налага безвъзмезден труд в полза на обществото от 40 до 160 часа или глоба от 50 до 1000 лв.

 

Раздел II.
Установяване на извършени противообществени прояви
Чл. 26. (1) За извършени противообществени прояви по този закон органите на МВР с полицейски правомощия съставят акт за установяване на нарушението в съответствие с изискванията на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Актът по ал. 1 се съставя до три месеца от извършването на противообществената проява.

(3) Когато нарушителят е лице, което не владее български език, на същия се осигурява преводач, който го запознава със съдържанието на акта на разбираем за него език.

Чл. 27. Към съставения акт се прилагат:

 1. писмените обяснения на нарушителя;
 2. писмените показания на свидетелите на противообществената проява;
 3. справка от Единния автоматизиран регистър;
 4. други материали, които биха могли да послужат като доказателства.

Чл. 28. Съставеният акт се завежда в специален регистър в структурното звено на МВР по местоизвършване на противообществената проява.

Чл. 29. (1) (Доп. – ДВ, бр. 82 от 2006 г.) За установяване извършването на противообществени прояви по този закон или на престъпления от общ характер може да се използват и видеозаписи и/или фотоснимки, направени при провеждането на спортното мероприятие.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Видеозаписите и/или фотоснимките по ал. 1 се приобщават чрез съставяне на протокол, подписан от органите по чл. 26, ал. 1 и от специалист-технически помощник.

Чл. 30. (1) (Изм. – ДВ, бр. 53 от 2014 г.) В срок не по-късно от 24 часа от съставянето на акта по чл. 26, ал. 1 началникът на районното управление на МВР по местоизвършване на нарушението или определено от него длъжностно лице:

 1. внася преписката за решаване от съответния районен съд;
 2. изпраща материалите на съответния прокурор за образуване на наказателно производство, когато са налице достатъчно данни за извършено престъпление;
 3. изпраща преписката на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по настоящия адрес на лицето за налагане на възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, когато нарушителят е малолетен или непълнолетен до 16-годишна възраст;
 4. прекратява преписката, когато не са налице условията за налагане на наказание.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 53 от 2014 г.) В случаите по ал. 1, т. 1, когато има опасност нарушителят да се укрие или да затрудни правораздаването и за да се осигури явяването му пред съда, началникът на районното управление може да постанови задържане за срок до 24 часа, като уведоми за това съответния прокурор.

Чл. 31. (1) В срока по чл. 30, ал. 1 нарушителят се довежда пред съдия от районния съд, в района на който е извършена противообществената проява.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.)

Чл. 31а. (Нов – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) (1) Когато противообществената проява по този закон е извършена в чужбина, актът за установяване на нарушението се съставя от полицейски служители в Националния информационен център по чл. 3 в срок два месеца от получаване на материалите по случая, но не по-късно от три месеца от извършването на противообществената проява.

(2) Актът за установяване на нарушението се завежда в специален регистър в деловодството.

(3) За установяване на противообществени прояви по този закон, извършени в чужбина, съставителят на акта може да използва предоставените материали от установилия нарушението чуждестранен орган.

(4) Съставителят на акта прилага към съставения акт документите по чл. 27 и предоставените материали от установилия нарушението чуждестранен орган.

(5) В срока по чл. 30, ал. 1 съставителят на акта внася преписката за решаване от съдия от Софийския районен съд.

Чл. 32. (1) Съдия от съответния районен съд разглежда преписката еднолично, в открито съдебно заседание не по-късно от 24 часа от получаването й.

(2) Преписката се разглежда в присъствието на нарушителя. Когато нарушителят, редовно призован, не се яви по неуважителни причини, преписката се разглежда в негово отсъствие, ако това няма да попречи за разкриването на обективната истина.

(3) Нарушителят има право на адвокатска защита.

(4) При разглеждане на преписка срещу непълнолетен нарушител на възраст от 16 до 18 години се призовават неговите родители, съответно попечители. Неявяването им не е пречка за разглеждане на делото, освен ако съдията намери участието им за необходимо.

(5) Районният съдия може да разпитва свидетели, ако прецени, че това е необходимо за разкриване на обективната истина.

(6) Свидетелите, редовно призовани, ако не се явят без уважителни причини, се довеждат принудително от органите на МВР.

Чл. 33. (1) Въз основа на събраните доказателства районният съдия постановява решение, с което:

 1. налага наказание и принудителна административна мярка;
 2. изпраща материалите на съответния прокурор за образуване на наказателно производство, когато са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер;
 3. изпраща преписката на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по настоящия адрес на лицето за налагане на възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, когато нарушителят е малолетен или непълнолетен до 16-годишна възраст;
 4. оправдава нарушителя, когато не са налице условията за налагане на наказание.

(2) С решението по ал. 1 районният съдия се произнася и за отнемането в полза на държавата на вещите и предметите по чл. 24.

Чл. 34. (1) Решението на съдията е окончателно.

(2) Наложеното наказание не се смята за осъждане и не се вписва в бюрата за съдимост.

Чл. 35. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Когато наложеното наказание е задържане в териториална структура на МВР, съдията изпраща препис от решението за изпълнение на съответното районно управление, на чиято територия е извършено нарушението или на полицейските служители в Националния информационен център по чл. 3, когато противообществената проява по този закон е извършена в чужбина.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато наказанието е глоба, препис от решението се изпраща на съответното териториално поделение на Националната агенция за приходите.

(3) Когато наложеното наказание е безвъзмезден труд в полза на обществото, препис от решението се изпраща на кмета на общината, на чиято територия е постановено да се изтърпи наказанието.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) В случаите по чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2 препис от решението се изпраща на съответната териториална структура на МВР по постоянния адрес на нарушителя за въвеждане на информацията в Единния автоматизиран регистър.

 

Раздел III.
Изпълнение на наложените наказания
Чл. 36. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) Наказанието задържане в териториална структура на МВР се изтърпява по реда на Правилника за прилагане на Указ № 904 за борба с дребното хулиганство (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм., бр. 70 от 2006 г.) в отделни помещения от помещенията, определени за лицата, задържани за извършени престъпления.

(2) По време на задържането лицата, с тяхно писмено съгласие, могат да се включат в упражняването на общественополезен труд съобразно тяхната възраст, здравословно състояние, образование, професия и други обстоятелства, които са от значение за определянето на работата. За времето на задържането те не получават трудово възнаграждение.

Чл. 37. (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Наложеното наказание глоба се изпълнява по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 38. (1) Наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото се изпълнява от кмета на общината по постоянния или настоящия адрес на лицата по чл. 23, ал. 3.

(2) Работата, която трябва да бъде извършена, редът и начинът за нейното извършване се определят от кмета, като се вземат предвид възрастта, образованието, професията, семейното положение, здравословното състояние, работното време на нарушителя и други обстоятелства, които са от значение за изпълнението на наказанието.

Чл. 39. (1) Когато лицето по чл. 23, ал. 3 откаже да изтърпи наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото, кметът на общината незабавно уведомява за това съдията, който го е наложил.

(2) Отказът да се изтърпи наказанието се удостоверява с протокол, съставен от кмета на общината и подписан от лицето по чл. 23, ал. 3. Отказът на лицето да подпише протокола се удостоверява с подписите на двама свидетели.

(3) Съдията, наложил наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото, в закрито заседание го заменя с глоба в размера, предвиден в закона.

Чл. 40. (1) Наложеното наказание не се изпълнява, ако са изтекли:

 1. две години, когато наложеното наказание е глоба;
 2. една година, когато наложеното наказание е безвъзмезден труд в полза на обществото;
 3. (изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) три месеца, когато наложеното наказание е задържане в териториална структура на МВР.

(2) По отношение на началния момент, спирането и прекъсването на давността се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Глава пета.
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I.
Принудителни административни мерки
Чл. 41. Принудителни административни мерки по този закон са:

 1. забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина;
 2. спиране използването на спортния обект за провеждане на спортни мероприятия.

Чл. 42. Принудителната административна мярка по чл. 41, т. 1 се налага с решение на съдия от съответния районен съд в производството по глава четвърта, раздел II.

Чл. 43. (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) За предотвратяване на нарушенията по глава трета, раздел I министърът на младежта и спорта или оправомощени от него лица могат да спират използването на спортния обект за провеждане на спортни мероприятия за срок от един до 6 месеца или до отстраняване на нарушението.

Чл. 44. (1) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта за налагане на принудителна административна мярка по чл. 41, т. 2 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение, освен ако съдът не постанови друго.

 

Раздел II.
Административнонаказателни разпоредби
Чл. 45. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) Организатор на спортно мероприятие, който не изпълни задълженията си по чл. 8, чл. 10, ал. 1, чл. 11, ал. 4 и чл. 17, ал. 1, се наказва:

 1. физическо лице – с глоба от 1000 до 3000 лв.;
 2. едноличен търговец или юридическо лице – с имуществена санкция от 4000 до 6000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налагат следните наказания:

 1. на физическо лице – глоба от 4000 до 6000 лв.;
 2. на едноличен търговец или юридическо лице – имуществена санкция от 7000 до 10 000 лв.

Чл. 46. (1) Собственик или ползвател на спортен обект, който не изпълни задължението си по чл. 9, ал. 1, се наказва:

 1. физическо лице – с глоба от 1000 до 2000 лв.;
 2. едноличен търговец или юридическо лице – с имуществена санкции от 2000 до 4000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налагат следните наказания:

 1. на физическо лице – глоба от 2500 до 4000 лв.;
 2. на едноличен търговец или юридическо лице – имуществена санкция от 5000 до 8000 лв.

(3) (Нова – ДВ, бр. 19 от 2009 г.) Професионален спортен клуб, който не изпълни задължението си по чл. 9а, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 4000 лв.

Чл. 47. (1) Отговорник по сигурността, който не изпълни задълженията си по чл. 9, ал. 2 и 3, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налага глоба от 1000 до 2000 лв.

Чл. 48. (1) Ръководител на спортно мероприятие, който не изпълни задължението си по чл. 10, ал. 2, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налага глоба от 1000 до 2000 лв.

Чл. 49. (1) Посетител на спортно мероприятие, който:

 1. препятства упражняването на контрола по чл. 13, ал. 1;
 2. наруши забраните по чл. 20, ал. 1 или 2;
 3. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) не изпълнява указанията на отговорника по сигурността, ръководителя на спортното мероприятие, органите за пожарна безопасност и защита на населението или полицейските органи, се наказва с глоба от 100 до 300 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налага глоба от 200 до 600 лв.

Чл. 50. (1) Който в срока на забраната за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина посети такова мероприятие, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., независимо от наложеното наказание по чл. 25.

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на родители или попечители, които съзнателно са допуснали лицето, за което отговарят, да извърши нарушението по ал. 1.

Чл. 51. За маловажни случаи на нарушения на този закон се налага глоба в размера и по реда на чл. 39, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 52. (1) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от полицейските органи.

(2) Министърът на вътрешните работи или определени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Допълнителни разпоредби

 • 1. По смисъла на този закон:
 1. Спортен обект“ е обект и съоръжения, които служат за осъществяване на спортни дейности.
 2. Спортна зона“ е определената с акт на кмета на общината зона, в която се осъществява контрол или пропускателен режим и която включва поземления имот, на чиято площ е разположен спортният обект, и прилежащата територия и инфраструктура до 500 м от неговите граници.
 3. Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание или принудителна административна мярка за същото по вид нарушение.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 • 2. В едномесечен срок от влизането в сила на закона министърът на вътрешните работи издава правилника по чл. 3, ал. 2.
 • 3. В чл. 41 от Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г., бр. 53 от 1997 г. – Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г., бр. 95 от 2002 г. – Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г.) ал. 2 се изменя така:

„(2) Инженерните и техническите изисквания за сигурността на спортните обекти при провеждането на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали, се определят с наредба, приета от Министерския съвет.“

 • 4. В чл. 1 от Указа за борба с дребното хулиганство (обн., ДВ, бр. 102 от 1963 г.; изм., бр. 36 от 1979 г., бр. 38 от 1998 г.) се създава ал. 5:

„(5) Указът не се прилага за извършени прояви на спортно хулиганство при провеждането на спортно мероприятие.“

 • 5. В § 7 от „Изменение на други закони“ на Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г.) след думата „хулиганство“ се добавя „и в глава четвърта от Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия“.
 • 6. В чл. 13 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (обн., Изв., бр. 13 от 1958 г.; изм., бр. 11 от 1961 г., ДВ, бр. 35 от 1966 г., бр. 30 от 1969 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 53 от 1975 г.; попр., бр. 55 от 1975 г., бр. 63 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 75 от 1988 г., бр. 110 от 1996 г.; попр., бр. 3 от 1997 г.; изм., бр. 69 от 1999 г., бр. 66 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:
 1. Създава се нова ал. 7:

„(7) Възпитателната мярка по ал. 1, т. 6 се налага задължително при извършена противообществена проява по смисъла на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.“

 1. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно ал. 8, 9 и 10.
 • 7. (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на вътрешните работи и на министъра на младежта и спорта.
 • 8. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“.

––––––––-

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 14 октомври 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

 

 • 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква „д“ и т. 4, буква „в“, § 11, т. 1, буква „б“ и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в „Държавен вестник“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
(ОБН. – ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

 

 • 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
 1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 – относно отмяната на глава трета, раздел II „Обжалване по съдебен ред“, § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 – 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 – 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 – относно замяната на думата „окръжния“ с „административния“ и замяната на думите „Софийския градски съд“ с „Административния съд – град София“, които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
 2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
 3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в „Държавен вестник“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
(ОБН. – ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

 

 • 56. (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(ОБН. – ДВ, БР. 12 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2009 Г., ДОП. – ДВ, БР. 32 ОТ 2009 Г.)

 

 • 68. (Доп. – ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Законът влиза в сила от 1 май 2009 г., с изключение на § 65, 66 и 67, които влизат в сила от датата на обнародването на закона в „Държавен вестник“ и § 210, § 12, т. 1 и 2 – относно ал. 3, § 1322, § 2435, § 36, ал. 1 – 4, § 3751, § 52, т. 1 – 3, т. 4, буква „а“, т. 7, буква „е“ – относно ал. 10 и 11, т. 8, буква „а“, т. 9 и 12 и § 5364, които влизат в сила от 1 януари 2010 г.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ
(ОБН. – ДВ, БР. 19 ОТ 2009 Г.)

 

 • 19. Навсякъде в закона думите „териториално структурно звено“ се заменят с „териториална структура“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НA ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(ОБН. – ДВ, БР. 88 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2010 Г.)

 

 • 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 123, § 25, § 2730, § 3234, § 40, § 41, § 4355, § 6389 и § 91114, които влизат в сила от 1 януари 2011 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА
(ОБН. – ДВ, БР. 68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.)

 

 • 42. В Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19 и 32 от 2009 г. и бр. 50 и 88 от 2010 г.) навсякъде думите „министърът на физическото възпитание и спорта“ се заменят с „министърът на младежта и спорта“ и думите „министъра на физическото възпитание и спорта“ се заменят с „министъра на младежта и спорта“.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 • 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.