Архив на категория: Наркотици

Наркотици

Наркотици
ЗАЩО ДЕЦАТА УПОТРЕБЯВАТ НАРКОТИЦИ?
Отговорът не е еднозначен и категоричен, тъй като и моти-
вите за употреба са различни, последствията също. Най-често
посочваните причини са:
– от любопитство;
– за удоволствие;
– желание за принадлежност към групата;
– от скука;
– за да се отстрани психологическия стрес;
– за да покажат, че са самостоятелни личности

СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ ПРОБЛЕМИ
Физически – заразяване с Хепатит В и С, ХИВ/СПИН, сепсис,
увреждане на сърцето, тежко пора-
жение на бъбреците, остра дихател-
на и сърдечна недостатъчност;
Психически – депресия с чести
самоубийства, състояние на обър-
каност и халюциноза;
Социални – проблеми в семейс-
твото; проблеми в училището и
работата – чести закъснявания и
грешки, уволнение или прекъсване
на обучението; проблеми с правни-
те органи и полицията – противооб-
ществени прояви, кражби, насилие,
скитничество и катастрофи.
КАК ДА ПРЕДПАЗИМ
НАШИТЕ ДЕЦА?
Разговаряйте с детето си!
Децата, както и възрастните,
имат нужда да разговарят. Ако кон-
тактът е нарушен, проблемите и
недоразуменията се задълбочават
и вие се изолирате от него. Това го
прави по отзивчив към разговори с други хора.

Изслушвайте го!
Доброто изслушване включва: да покажеш, че си внимателен, да
се опиташ да разбереш какво ти казва детето, да отделиш време, за да
разбереш какви са чувствата и вижданията му, да не настояваш твоите
собствени виждания да бъдат непременно чути.
Поставете се на тяхно място!
За младите хора ще бъде полезно да разберат, че оценявате трудно-
стите им и разбирате как се чувстват. Не им налагайте готови отговори
– просто им покажете, че сте чувствителни към техните проблеми и се
опитвате да гледате на света с техните очи.
Прекарвайте по възможност по-голяма част от свободното
си време с децата си!
Отделяйте време, което ще прекарате с децата си и планирайте
ЛСД
халюциногенни гъбинещата, които можете да вършите заедно.

Запознайте се с приятелите
им!
Обикновено детето опитва за
първи път наркотик с приятели-
те си. Приятелската среда оказва
силно влияние върху постъпките
му. Затова е необходимо да поз-
навате децата, с които контакту-
ва през свободното си време. Не
забранявайте категорично кон-
такта с дете, което не ви харесва,
защото ефекта ще бъде обратен.
Опитайте се да обясните какво не
харесвате в поведението на при-
ятеля му. ПООЩРЯВАЙТЕ ДЕ-
ТЕТО СИ!
Никога:
– не заплашвайте децата си – никой не реагира положително на заплахите;
– не бъдете назидателни – помнете как се чувствате, когато някой ви нази-
дава;
– не изтъквайте това, че сте по-зрелият – така няма да помогнете;
– не се опитвайте да уплашите детето си със страшни истории.

КАК МОЖЕМ ДА РАЗБЕРЕМ, ЧЕ ДЕТЕТО НИ УПОТРЕБЯВА
НАРКОТИЦИ?
Често пъти липсват ясни симптоми за
употреба на наркотични вещества, особе-
но ако тя е в начален стадий. Понякога е
трудно да се направи разлика между
нормалното поведение и поведени-
ето, предизвикано от употребата
на наркотични вещества.
Случайната употреба на нар-
котици е много трудна за раз-
познаване, ако тийнейджърите
сами не кажат за нея. Ето защо
начинът за предотвратяването й е откровения разговор.
За да разберем дали децата ни употребяват
наркотици, трябва да познаваме тяхното нор-
мално поведение. Много е важно да имаме сил-
на емоционална връзка с тях, за да разпознаем
отрано отличителните белези, които може да до-
ведат до проблеми.

Затова, наблюдавайте децата си и
обърнете внимание:
– дали детето Ви бяга от училище;
– загубило ли е интерес към приятелската
среда или хобито;
– поява на нова приятелска компания;
– промени в настроението – необичайни из-
бухвания, раздразнителност;
– незаинтересованост от външния вид;
– умора без видима причина;
– болки или обриви около устата или носа;
– липса на апетит;
– разширени или свити зеници;
– увеличение на дневните разходи или заемане на пари;
– кражба на пари или вещи;
– използване на нарко-жаргон.
Най-лесният начин да се дока-
же употреба на наркотици, са т. нар.
уринни тестове.
Те са достъпни за широко потреб-
ление, високочувствителни са, откри-
ват следи от наркотика или от неговия
метаболит понякога и до седмица
след приема.
Изпълнението е лесно: накапват се
няколко капки в посочения отвор на
теста или се потапя лента до съответ-
ното ниво в легенче с урина.
Ако се появят две ивици означа-
ва, че в изследвания няма съответния
наркотик. При поява на една лента,
теста е положителен.

Уринните тестове изглеждат да са най-лесният и най-удачен начин за роди-
теля да докаже наличието на определено съдържание на наркотично вещество
в организма на детето.
За да направиш тест на детето си обаче трябва да си сигурен, че искаш да
научиш резултата, да чуеш отговора и да си наясно какво да правиш след това.
Затова всъщност на уринните тестове е най-добре да се гледа като на крайна
мярка. При всички случаи най – напред е за предпочитане да се започне с раз-
говор, да се следят белезите.
Уринният тест лесно може да предизвика загуба на доверието, да фиксира
детето върху проблема и вместо да помогне, да създаде сериозна бариера за
разрешаването на проблема още в неговия зародиш.
Пристрастяването е много лесно – когато ефектът на наркотика изчезне и
не се приеме друга доза, тялото сигнализира чрез чувството за болка – т.нар.
абстинентен синдром. Когато тялото започне да изпитва наркотичен глад се
появява физическа зависимост. За да се достигне същия ефект, организмът се
нуждае от все по-силна доза и постепенно се развива толеранс. Не само тялото,
но и умът става зависим от наркотиците и възниква т.нар. психическа зависи-
мост.

КОИ СА ПЪРВИТЕ СТЪПКИ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА
ПРЕДПРИЕМЕТЕ, АКО ДЕТЕТО Е УПОТРЕБИЛО НАРКОТИК?
Наркотиците въздействат различно на всеки.
Ефектите зависят от приетото количество, средата, в която се употребяват,
и моментното настроение.
Важно е да знаете какво трябва да направите, когато намерите детето си
след употреба на наркотици или прекомерна употреба на алкохол. Амфетамините, канабисът, ек-
стази, ЛСД и магическите гъби са
стимуланти на централната не-
рвна система и могат понякога да
доведат до възбуда, напрежение и
паника.
Тогава:
– Не изпадайте в паника. Успокой-
те детето и му говорете с нормален
тон;
-Уверете го, че нищо не го запла-
шва и че тревожните ефекти ще от-
шумят;
-Насърчете го да седне в тиха, сла-
бо осветена стая;
-Ако започне да диша учестено,
накарайте го да се отпусне и да успо-
кои дишането си.
Хероинът, успокоителните, ал-
кохолът, аерозолите и лепилата
подтискат действието на цент-
ралната нервна система и могат
да доведат до силна сънливост.
Тогава:
– Не изпадайте в паника, успокой-
те детето – не го плашете или стряс-
кайте;
– Никога не му давайте кафе, за да
се разсъни;
– Поставете го в „съвземаща” поза
– легнало настрани, с главата на една
страна, за да не се задуши, ако повър-
не.

– Ако разберете какво вещество е взело, кажете на лекарския екип;
– В случай, че намерите наркотици, но не знаете какви са, предоставете ги
на екипа на линейката;
– Обърнете Вашето дете на една страна;
– Почистете устата му от храна и повърнати частици;
– Опитайте се да осигурите свободни дихателни пътища, за да не се инспи-
рират частици от храна в белия дроб;
– Затоплете тялото с одеала и дрехи;
– Не давайте кафе или други ободряващи течности, опитайте се да го
задържите буден;
– Не го оставяйте само – детето Ви има нужда от Вас по време на страш-
ното изпитание.