Архив на: danig

Посещение на децата от ДПУ при 04 РУ-СДВР в Храм „ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ“

        Днес 13.12.2018г. бе проведено занятие с децата от 120 ОУ“Г.С.Раковски“ в гр. София, участници в ДПУ при 04 РУ-СДВР. Същите посетиха ХРАМ „ПРЕОБРАЖЕВИЕ ГОСПОДНЕ“. На децата им бе разказано и разяснено за  създаването и развитието на православната вяра, основните канони и запазването на традиционните духовни и културни ценности.  Водещи беседата бяха господин Костадин Бойчин – преподавател в „Софийска Духовна Семинария“ и отец Василий Сарян – председател на храма.


Посещение в „Духовна семинария“ на децата участници в ДПУ при 73 СУ

На 16.05.2017г. децата от 73 СУ посетиха Духовната семинария в София. Децата бяха запознати с християнската религия и християнските ценности. Също така им се разясниха богословските дисциплини, които се преподават в училището.

 

20170516_152854 20170516_140842 20170516_135744 20170516_135145

Провеждане на занятие по „Лична сигурност и самоотбрана“ в 73 СУ

На 24.02.2017г. във физкултурния салон на столичното 73 СУ бе проведено занятие за овладяване на начални техники по самоотбрана. Обучението е по програмата за ДПУ.

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

Конкурс – „Детска рисунка“ в 73 СУ, София

dav

 

Приключи провеждането на конкурса за детска рисунка в 73 СУ „Владислав Граматик“ – София. Конкурса бе във връзка с Детското полицейско управление. Това са най-добрите рисунките избрани от самите деца.

Запознаване на децата от „ДПУ“, при 04 РУ-СДВР, с работата на пожарникарите.

На 07.11.2016г. децата участници в ДПУ при 04 РУ-СДВР с голям ентусиазъм и интерес посетиха Четвърта пожарна команда в София. Пожарникарите им показаха наличната техника и всяко дете можа да се докосне до нея и да изпита наслада.  Еуфорията и задоволството от това бе налице.

20161107_101259   20161107_101255          20161107_102005   20161107_100112     20161107_100602                20161107_101823

Откриване на „Детско полицейско управление“ в 73 СОУ „Владислав Граматик“ – София

По повод стартиране на програмата –„Детско полицейско управление“

в столичното 73 СОУ „Владислав Граматик“ бе организирано тържествено откриване на 19.05.2016г.

В присъствие на представители на 04 РУ-СДВР и на училището, децата се запознаха с „Етичния кодекс“ и обещаха:

1. Да уважават и защитават хората.
2. Да познават и спазват законите и да не се примиряват с нарушителите. Да се грижат за своята безопасност.
3. Да носят отговорност за постъпките си.
4. Да са търпеливи, вежливи и добронамерени.
5. Да отстояват правата си, без да засягат правата на другите.
6. Да помагат на хора в беда.
7. Да вярват и да не се предават.

DSCN4707

DSCN4706

DSCN4686

Среща в МП

На 13.11.2015г. служители от сектор “Детска престъпност “ при Главна дирекция ” Национална полиция” присъстваха на презентация на г-жа Моника Гутиерез- експерт от Агенция на ЕС за основните правата, представител на FRA, посетила България по покана на заместник-министъра на правосъдието Вергиния Мичева – Русева.

Госпожа Готиерес  представи годишния доклад на тема „Правосъдие, съобразено с интересите на детето — перспективи и опитът на работещите с деца“, изготвен въз основа на проучване в 10 страни-членки на ЕС (България, Хърватия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Полша, Румъния, Испания и Обединеното кралство) през 2014 г., пред експерти от работните групи към Министерството на правосъдието, участващи в изработване на проекта на Закон за наказателно правосъдие за деца и транспониране на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

Една от основните констатации в доклада бе, че децата не получават достатъчна подкрепа, когато участват в наказателно или гражданско производство, а съдебната обстановка, не винаги е съобразена с техните нужди.

„Практиките за участие на деца в наказателното и гражданското съдебно производство се различават значително не само между отделните държави членки, но и в самите тях, което говори за необходимостта от ясни и последователни стандарти и насоки, както и от систематично наблюдение на тяхното прилагане“, заяви г-жа Гутиерез.

Тя посочи, че констатациите в доклада целят да предоставят на държавите-членки полезни инструменти за идентифициране на пречките, слабостите или несъответствията в съдебното производство, и по-специално в процедурите за транспониране на съответните директиви на ЕС, така че участието на децата в съдебното производство да бъде по-малко стресиращо.

„Не всички държави-членки имат специализирани наказателни и граждански съдилища. Там, където няма такива, следва да бъдат създадени или пък да бъдат оборудвани помещения и среда, подходящи за деца“, цитира част от препоръките Моника Гутиерез и допълни, че обучението на магистрати и експерти за работата с непълнолетни е от съществено значение.

Други препоръки от доклада се отнасят до намаляване на продължителността на съдебното производство с участието на деца, предоставяне на безплатна правна помощ, включително безплатен и лесен достъп на децата до повереник, наличие на служби за подкрепа, имащи за задача правилно информиране на децата и техните родители, еднакво третиране и спазване правата на всички деца, участващи в съдебни производства и др.

Госпожа Готиерез предостави уебсайтът на FRA – www.fra.europa.eu , където има предоставени видеоклиповеве за подготовка на деца, преди явяването им в съдебна зала.

Съкратен вариант на доклада „Правосъдие, съобразено с интересите на детето — перспективи и опитът на работещите с деца“, е предоставен в секция ”За специалисти”.

НАРЕДБА ЗА ЧУЖДЕНЦИ

НАРЕДБА

№ Iз-1201 от 1.06.2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци

Издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 45 от 15.06.2010 г.

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:

 1. редът за временното настаняване в специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) към дирекция „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи (ДМ – МВР) на чужденци с издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) за принудително отвеждане до границата на Република България или експулсиране и заповед за принудително настаняване в специалния дом;
 2. организацията и дейността на домовете по т. 1.

Чл. 2. (1) Специалните домове за временно настаняване на чужденци се изграждат:

 1. на територията на град София – дом от национално значение; и
 2. на територията на град Любимец.

(2) Чужденците с издадена заповед за налагане на ПАМ по чл. 41, 42 или 42а от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) се настаняват на териториален принцип в най-близкия такъв след съгласуване с директора, заместник-директора на ДМ – МВР или началник-отдел „Специални домове за временно настаняване на чужденци“.

(3) В специалния дом в София се настаняват чужденци с издадена заповед за налагане на ПАМ по чл. 41, 42 или 42а ЗЧРБ, които:

 1. нямат редовни документи за задгранично пътуване;
 2. се намират на територията на съответната областна дирекция на МВР, където няма СДВНЧ ;
 3. са граждани на държава без дипломатическо и/или консулско представителство и/или се налага да бъдат изведени по въздушен път.

Чл. 3. (1) Общото ръководство и контролът върху дейността на  СДВНЧ  се осъществяват от директора на ДМ – МВР, който се подпомага от заместник-директор.

(2) Цялостната дейност и непосредственото ръководство на СДВНЧ се осъществява от началник-отдел „ СДВНЧ „, подпомаган от началниците на сектори “ СДВНЧ – София“ и “ СДВНЧ – Любимец“.

Чл. 4. Структурата и щатът на СДВНЧ се утвърждават от министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ДМ – МВР.

Чл. 5. (1) Специалните домове за временно настаняване на чужденци се оборудват с необходимите технически системи за сигурност и други средства за физическа защита, пожарна и аварийна безопасност, охрана и контрол на сградите, помещенията и съоръженията към тях.

(2) Организацията на охраната на СДВНЧ се урежда със заповед на директора на ДМ – МВР.

Чл. 6. Издръжката на СДВНЧ се осигурява от бюджета на МВР чрез бюджета на ДМ – МВР.

Чл. 7. В СДВНЧ се води регистър за настанените чужденци.

Чл. 8. Вътрешният ред в СДВНЧ се урежда с правилник, утвърден от директора на ДМ – МВР.

Чл. 9. Съответните районни управления (РУ) на МВР, на чиято територия са изградени домовете, оказват при необходимост помощ и съдействие на началника на отдел “ СДВНЧ „, както и на началниците на сектори „ СДВНЧ

Раздел II

Приемане на чужденец в СДВНЧ, настаняване, престой и освобождаване от него

Чл. 10. (1) В СДВНЧ се приемат и настаняват чужденци, на които е издадена заповед за:

 1. налагане на ПАМ по чл. 41, 42 и 42а ЗЧРБ и съществуват пречки за нейното незабавно изпълнение; и
 2. принудително настаняване по чл. 44, ал. 8 ЗЧРБ.

(2) Пречките, които не позволяват чужденецът да бъде незабавно принудително отведен до границата или експулсиран, могат да бъдат:

 1. липса на национален документ за задгранично пътуване или на други документи, необходими за извеждане на чужденеца от страната;
 2. липса на средства за закупуване на билет за пътуване;
 3. необходимост от осигуряване на транспортна връзка до страната на произход или трета сигурна държава;
 4. незавършило производство за предоставяне на особена закрила по Закона за убежището и бежанците (ЗУБ);
 5. здравословно състояние на чужденеца, непозволяващо транспортиране;
 6. забрана за напускане на страната и други случаи, предвидени в закон.

(3) Престоят на чужденците по ал. 1 в СДВНЧ е до отпадане на пречките по ал. 2 и в съответствие с чл. 44, ал. 8 и 9 ЗЧРБ.

Чл. 11. Чужденците по чл. 10, ал. 1 се съпровождат и представят за приемане и настаняване в СДВНЧ от служители на МВР, на които е възложено изпълнението на заповедите.

Чл. 12. (1) Длъжностното лице в СДВНЧ приема чужденеца с приемно-предавателен протокол за предаването му.

(2) Протоколът се изготвя от служителя на МВР, който ръководи съпровождането на чужденеца до СДВНЧ, и се подписва от него, от приемащото длъжностно лице и от чужденеца. Преди подписването му длъжностното лице проверява редовността на необходимите за настаняването на чужденеца документи, след което данните на лицето се отразяват в регистъра по чл. 7. Приемно-предавателният протокол се изготвя в три екземпляра, като един се прилага към личното дело на настанения, вторият е за съпровождащите служители на МВР, а третият – за чужденеца.

(3) При настаняване и извеждане на лицето в СДВНЧ, както и в случаите по чл. 15, т. 4 се извършва личен обиск в присъствието на двама служители от „Звено за охрана“ към СДВНЧ. Това се удостоверява с протокол, който се подписва от служителите и лицето. Отказът на лицето да подпише протокола се удостоверява с подписите на двамата служители.

(4) Чужденецът подлежи на задължителен медицински преглед, резултатът от който се отразява в медицинска документация. Когато е необходимо, се извършва и хигиенно обслужване.

(5) Прегледът се извършва от лекар, работещ към медицинските служби на СДВНЧ, или от определена медицинска структура на територията, на която се намира СДВНЧ. Медицинската документация се съхранява в медицинската служба в СДВНЧ.

(6) При установяване на необходимост от неотложна медицинска помощ чужденецът се настанява в дома на основание на представените документи и незабавно се привежда в болнично заведение, като охраната се поема от „Звено за охрана“ при  СДВНЧ .

(7) Спешна медицинска помощ на чужденците се оказва от съответния център за спешна медицинска помощ. До пристигането на екипа за спешна медицинска помощ за чужденеца се полагат необходимите грижи.

Чл. 13. (1) След регистрацията на чужденеца длъжностното лице съставя протокол в два екземпляра за носените от него лични вещи, пари и ценности, които се предават за съхранение. Протоколът се подписва от длъжностното лице и от чужденеца, след което единият екземпляр му се връчва, а другият се прилага към личното му дело.

(2) При наличие на паспорт, други документи, удостоверяващи самоличността, или документ за пътуване длъжностното лице ги описва в отделен протокол и ги предава незабавно на началника на сектор „Противодействие на незаконната миграция“ (ПНМ) при ДМ – МВР. Копие от документите се прилага към личното дело на чужденеца.

Чл. 14. (1) Длъжностно лице запознава чужденеца с правилника за вътрешния ред на дома на език, който чужденецът ползва или разбира.

(2) В отделни помещения на легловия сектор на дома се настаняват:

 1. чужденци от различен пол;
 2. семейства;
 3. непълнолетни лица без пълнолетен придружител.

(3) Чужденец, който грубо нарушава правилата за вътрешния ред на дома, се премества в отделно помещение – индивидуална стая с мерки за сигурност (ИСМС), за срок не по-дълъг от 15 дни.

(4) Преместване в ИСМС може да се извърши и при настъпила необходимост от изолиране на настанен чужденец в  СДВНЧ  с цел запазване на живота и здравето му. В този случай чужденецът се настанява в ИСМС или „Медицински стационар“.

Чл. 15. На настанения в  СДВНЧ  чужденец се осигуряват:

 1. легло, безплатна храна и медицинска помощ, при нужда – подходящо облекло;
 2. естествено и изкуствено осветление, отопление и условия за поддържане на лична хигиена;
 3. условия за ежедневен престой на открито;
 4. възможност за среща с адвокати, роднини, близки и официални представители на съответните дипломатически и/или консулски представителства, представители на неправителствени организации;
 5. възможност за лична кореспонденция;
 6. възможност за получаване на пощенски пратки при спазване на изискванията за пощенската сигурност.

Чл. 16. (1) Настаненият в  СДВНЧ  чужденец:

 1. спазва правилата за вътрешния ред и изпълнява разпорежданията на администрацията на дома;
 2. получава срещу подпис и съхранява предметите, необходими за престоя му в дома;
 3. заплаща стойността на нанесените щети на имуществото на дома по пазарни цени към датата на констатирането.

(2) При информация за наличие на забравени субстанции или предмети в СДВНЧ се извършва претърсване на помещенията, за което се съставя протокол по надлежния ред и се докладва на директора на дирекция „Миграция“.

Чл. 17. Чужденецът може да бъде преместен в друг СДВНЧ, когато това е необходимо, след разрешение на директора на ДМ – МВР и уведомяване на органа, издал заповедта за настаняване и ПАМ.

Чл. 18. (1) За изпълнение на нормативно определените служебни задължения на съответните длъжностни лица се осигурява възможност за провеждане на срещи с настанения в СДВНЧ чужденец.

(2) С разрешение на началника на отдел „ СДВНЧ “ чужденецът може да се среща с представители на правозащитни, религиозни или други организации и общности, регистрирани в страната. Проведените срещи се отразяват в дневника за свиждания на настанените чужденци.

(3) Когато от средствата за масово осведомяване в СДВНЧ постъпи искане за среща с настанен в него чужденец, тя се допуска след писмено разрешение на директора на дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ на МВР.

(4) Срещите на лицата по ал. 1, 2 и 3 с чужденеца се провеждат в рамките на работното време на дома в определено за целта помещение.

(5) Извършването на действия спрямо чужденеца съгласно Наказателно-процесуалния кодекс може да става и извън работното време на дома.

Чл. 19. Чл. 19. (1) Когато чужденецът, настанен в  СДВНЧ, подаде молба за особена закрила по ЗЗУБ, тя се изпраща незабавно на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) чрез началника на съответния сектор “ СДВНЧ „.

(2) Към нея се прилагат копия от заповедта за налагане на ПАМ и за настаняване в  СДВНЧ, както и друга служебна документация съгласно Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна (OB L 50, 25/2/2003), Регламент (ЕО) № 2725/2000 относно създаването на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (OB L 316, 15/12/2000), приета с ПМС № 332 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г.; изм., бр. 5 от 2010 г.). Документите за самоличност на чужденеца се предават в ДАБ в оригинал.

(3) При разглеждане на молбата по ал. 1 в ускорено производство по ЗУБ то се провежда в  СДВНЧ , освен ако органите на ДАБ възразят.

Чл. 20. Чужденецът се освобождава от  СДВНЧ, когато:

 1. отпаднат пречките за изпълнение на заповедта за принудително отвеждане до границата или експулсиране;
 2. подадената от чужденеца молба за закрила по ЗУБ е допусната за разглеждане в производство по общия ред;
 3. е издаден съдебен акт по обжалвана заповед по чл. 41, 42, 42а или чл. 44, ал. 8 ЗЧРБ;
 4. е издаден съдебен акт за обжалване по чл. 46а, ал. 4 ЗЧРБ;
 5. органът, издал заповедта за настаняване в СДВНЧ , я отмени и издаде заповед за задължително ежедневно явяване на чужденеца в РУ по местопребиваването му;
 6. компетентният орган на МВР, издал заповедта за налагане на ПАМ по чл. 41 или 42 ЗЧРБ, я отмени на законово основание.

Чл. 21. (1) В края на всеки месец началникът на отдел „ СДВНЧ “ след получаване на необходимата информация за пречките за извеждане на чужденеца от началника на сектор „ПНМ“ при дирекция „Миграция“ на МВР изготвя списък на чужденците, които са пребивавали повече от шест месеца в СДВНЧ, поради наличието на пречки за извеждането им от страната. Списъкът се изпраща на директора на дирекция „Миграция“ на МВР за вземане на решение и предприемане на допълнителни мерки за отстраняване на пречките.

(2) На всеки шест месеца съгласно чл. 46а, ал. 3 ЗЧРБ началникът на СДВНЧ представя списък на чужденците, които са пребивавали повече от шест месеца в дома, поради наличие на пречки за извеждането им от страната. Списъкът се изпраща на административния съд по местонахождение на специалния дом.

Чл. 22. (1) След настаняване на чужденеца в СДВНЧ съответните компетентни длъжностни лица предприемат незабавно всички необходими мерки за отстраняването на пречките по чл. 10, ал. 2 и изпълнението на заповедите за налагане на ПАМ по чл. 41, 42 или 42а ЗЧРБ.

(2) При изпълнението на заповедите за принудително отвеждане или експулсиране, както и при освобождаване на чужденеца от специалния дом длъжностно лице от Оперативно дежурната част при ДМ – МВР отразява основанието за освобождаването му в регистъра по чл. 7.

Чл. 23. (1) Началникът на сектор „ПНМ“ при ДМ – МВР организира отвеждането на чужденеца до съответния граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП), през който той следва да напусне територията на страната.

(2) Съпровождането на чужденците, подлежащи на принудително отвеждане от страната, се извършва по съответния нормативноустановен ред.

(3) Ръководителят на групата по съпровождането предава чужденеца заедно със съпровождащите го документи на началника на смяна или на командира на отделение от Главна дирекция „Гранична полиция“ на съответния ГКПП. За предаването на чужденеца и документите се съставя приемно-предавателен протокол в два екземпляра, като единият се съхранява в ГКПП, а другия ръководителят на групата по съпровождане предоставя на началника на отдел „ СДВНЧ “ за прилагане към личното дело на чужденеца.

(4) При необходимост от съпровождане на чужденеца до страната на произход или до трета сигурна страна той се придружава от служители на ДМ – МВР.

(5) За принудителното отвеждане или експулсиране, както и за освобождаването на чужденеца от  СДВНЧ  началникът на сектор „ПНМ“ при ДМ – МВР уведомява директора или заместник-директора на ДМ – МВР, като посочва:

 1. основанието за освобождаване;
 2. датата; и
 3. ГКПП, през който той е напуснал Република България, когато основанието за освобождаването на чужденеца е изпълнение на наложената по чл. 41, 42 или 42а ЗЧРБ ПАМ.

Раздел III

Дейност на специалните домове

Чл. 24. (1) В сградите на  СДВНЧ в зависимост от нуждите се обособяват следните сектори:

 1. административен;
 2. медицински;
 3. леглови;
 4. за хранене;
 5. културно-занимателен;
 6. стопански.

(2) Посочените в ал. 1 сектори се оборудват и обзавеждат в зависимост от предназначението им и от капацитета на дома.

Чл. 25. (1) Деловодната дейност в СДВНЧ се осъществява съгласно нормативните изисквания за организацията на тази дейност в МВР.

(2) Специалните домове за временно настаняване на чужденци ползват собствен печат и щемпели съгласно изискванията на Указа за печатите (обн., ДВ, бр. 69 от 1965 г.; изм., бр. 26 от 1988 г., бр. 11 и 47 от 1998 г., бр. 45 и 97 от 2002 г.).

Чл. 26. (1) В специалните домове за временно настаняване на чужденци се водят:

 1. регистърът по чл. 7;
 2. дневник за входяща и изходяща кореспонденция;
 3. дневник за заповеди;
 4. дневник за свижданията на настанените чужденци и получените пощенски пратки;
 5. картотека с личните дела на настанените в дома чужденци;
 6. медицинска документация.

(2) В  СДВНЧ се води и друга документация, утвърдена със съответните нормативни актове.

(3) Директорът на ДМ – МВР по предложение на началника на отдел „ СДВНЧ “ със заповед утвърждава образците на регистрите и другите документи, които се водят в  СДВНЧ .

Чл. 27. За настанения в СДВНЧ чужденец се води лично дело, което съдържа:

 1. заповед на съответния орган за настаняване на чужденеца в дома;
 2. заповед за принудително отвеждане до границата или за експулсиране;
 3. копие от документ за самоличност, ако притежава такъв;
 4. приемно-предавателни протоколи за настаняване и освобождаване;
 5. приемно-предавателни протоколи за личните вещи, пари и ценности;
 6. медицински документи, констатиращи здравословното състояние на чужденеца, при приемането и освобождаването му от дома;
 7. една снимка съгласно установения от Закона за българските лични документи и Правилника за издаване на българските лични документи, приет с ПМС № 13 от 2010 г. (ДВ, бр. 12 от 2010 г.), образец.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 • 1. § 1. Тази наредба въвежда изискванията на Директива 2008/115 на Европейския парламент и Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки, за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (OB L 348/98 от 24 декември 2008 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ