НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

 

Приета с ПМС № 165 от 25.07.2003 г.

Обн. ДВ. бр.68 от 1 Август 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът, при които се осъществява специализирана закрила на деца на обществени места.

 

Чл. 2. (1) Целта на наредбата е да осигури специализирана закрила на децата на обществени места чрез:

 1. защитата им от опасностите за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие;
 2. насърчаване готовността и способността на децата да поемат отговорност сами за себе си.

(2) Закрилата по ал. 1 се осъществява при съблюдаване отговорността на родителите, институциите и лицата, на които е възложено отглеждането и възпитанието на децата.

 

Чл. 3. Специализирана закрила се осъществява чрез:

 1. определяне на условия и ред за осъществяване на специализирана закрила на деца на обществени места;
 2. определяне на условия и ред за провеждане на организирани прояви за деца на обществени места;
 3. обучение на децата за предотвратяване на риска и за необходимото поведение при възникване на кризисни ситуации.

 

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Специализирана закрила на деца на обществени места се осигурява от органите на Министерството на вътрешните работи, дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане, общината, регионалните инспекторати по образованието на Министерството на образованието, младежта и науката, регионалните здравни инспекции и от собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти, кина и театри, както и от организаторите на обществени прояви.

 

Чл. 5. (1) Децата, техните родители и лицата, на които е възложено отглеждането и възпитанието им, имат право да бъдат информирани за условията и реда за осъществяване на специализирана закрила на деца на обществени места от органите и лицата по чл. 4.

(2) Органите за закрила на детето по чл. 6 от Закона за закрила на детето са длъжни да популяризират и информират за функциите и дейността си сред децата, техните родители, педагогическите кадри и други.

(3) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя чрез писмени материали, провеждане на информационни кампании, радио- и телевизионни програми, горещи телефонни линии и други.

 

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

Чл. 6. Не се допускат деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина.

 

Чл. 7. С оглед на конкретните условия общинските съвети и държавните органи по специализирана закрила могат да приемат и други ограничителни мерки с цел осигуряване на специализирана закрила на деца на обществени места.

 

Чл. 8. (1) Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кина и театри определят конкретните условия за достъп на деца в тях и контролират тяхното изпълнение в съответствие с целта на специализираната закрила.

(2) Условията по ал. 1 се определят съобразно броя на децата, спецификата на обекта или вида на проявата.

(3) Информация за максималния капацитет на обекта и за условията по ал. 1 се осигурява на видно за клиентите място при започване на търговска дейност.

 

Чл. 9. (1) Лицата по чл. 8, ал. 1 разработват план за действие при възникване на ситуации, застрашаващи безопасността на лицата, намиращи се в търговските обекти, кина и театри. Неразделна част от плана е план-схема за аварийно напускане, указваща всички съоръжения, входове, изходи, аварийни изходи, водоизточници и други.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. – ДВ, бр. 45 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Планът по ал. 1 се предоставя на съответните териториални структури и звена на Министерството на вътрешните работи при започване на търговска дейност, както и след всяко преустройство, с което се променя план-схемата.

(3) План-схемата за аварийно напускане на обекта се поставя на видни за клиентите места по пътя на евакуацията.

 

Чл. 10. (1) Лицата по чл. 8, ал. 1, чиито обекти се посещават от деца, предприемат необходимите действия за осигуряване безопасността на децата и недопускане на инциденти, като:

 1. не допускат превишаване на максималния капацитет на обекта;
 2. осигуряват достатъчно на брой и с необходимата пропускателна способност аварийни изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях;
 3. назначават отговорник по охраната на обекта;
 4. осигуряват охраняващи обекта лица съобразно броя на децата, спецификата на обекта и вида на проявата.

(2) Отговорникът по охраната на обекта:

 1. ръководи и контролира охраната му;
 2. организира и контролира пропускателния режим;
 3. не допуска в обекта:

а) лица без документ за самоличност или ученическа лична карта;

б) лица, които носят оръжие, други общоопасни средства, наркотични вещества или други упойващи вещества;

в) лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи вещества;

г) лица, които отказват да бъдат проверени;

 1. предприема други необходими действия по осигуряване безопасността на децата;
 2. взаимодейства при необходимост с органите на Министерството на вътрешните работи и с други компетентни държавни и общински органи.

 

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНИ ПРОЯВИ ЗА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

Чл. 11. Лицата, които провеждат организирани прояви за деца на обществени места, осигуряват реда и безопасността преди, по време и след провеждането им, като:

 1. уведомяват съответното териториално структурно звено на Министерството на вътрешните работи не по-късно от 24 часа преди обявения начален час на проявата, като посочват и времетраенето й;
 2. осигуряват охрана, медицинско обслужване, а при необходимост – и транспорт;
 3. отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при установяване на обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността на децата, за което уведомяват компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни държавни и общински органи.

 

Чл. 12. (1) Когато организираната проява е свързана с придвижването на група от деца, организаторите определят ръководител на групата и придружители.

(2) Броят на придружителите се определя от ръководителя на групата съобразно броя на децата и специфичните им нужди.

(3) Ръководителят на групата и придружителите:

 1. предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване безопасността на децата в посещавания обект и зоната около него;
 2. при възникване на опасност търсят съдействие от компетентните държавни и общински органи.

(4) По време на проявата придружителите изпълняват разпорежданията на ръководителя на групата.

 

Чл. 13. При осъществяване на специализирана закрила на деца при провеждане на организирани прояви на обществени места се спазват разпоредбите на чл. 7, чл. 8, ал. 1 и 2 и чл. 10, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

 

Глава четвърта.
ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА И ЗА НЕОБХОДИМОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ

Чл. 14. Обучението на децата включва:

 1. разясняване на рисковите фактори, водещи до увреждане на здравето и нравственото развитие;
 2. необходимо поведение при възникване на ситуации, застрашаващи безопасността.

 

Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2009 г.) Обучението на децата се осъществява в детските градини и училищата по програми, одобрени от министъра на образованието, младежта и науката.

(2) Министърът на здравеопазването, министърът на вътрешните работи и председателят на Държавната агенция за закрила на детето участват в разработването на програмите, по които се обучават децата.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2009 г.) Контролът по осъществяване на обучението се извършва от регионалните инспекторати по образованието на Министерството на образованието, младежта и науката.

 

Допълнителни разпоредби

 • 1. По смисъла на наредбата:
 1. „Обществени места“ са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, заведения за хранене, търговски, спортни или развлекателни обекти, кина, театри, стадиони, зали и други.
 2. Организирана проява“ е дейност, организирана и провеждана от държавни и общински органи, юридически и физически лица на места, достъпни за неограничен брой лица.

 

Заключителни разпоредби

 • 2. Препоръчва се на общинските съвети да приведат приетите от тях нормативни актове по чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в съответствие с разпоредбите на наредбата.

 

 • 3. Наредбата се приема на основание чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила на детето.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

(ОБН. – ДВ, БР. 3 ОТ 2005 Г.)

 

 • 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г. с изключение на § 1, т. 3, който влиза в сила от 1 март 2005 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 1 ЮНИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. – ДВ, БР. 46 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 12.06.2007 Г.)

 

 • 16. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. – ДВ, БР. 79 ОТ 2009 Г.)

 

 • 32. Навсякъде в Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, приета с Постановление № 165 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2005 г., бр. 46 от 2007 г. и бр. 45 от 2009 г.), думите „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят съответно с „министъра на образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и науката“.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

(ОБН. – ДВ, БР. 5 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2011 Г.)

 

 • 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.