Среща в МП

На 13.11.2015г. служители от сектор “Детска престъпност “ при Главна дирекция ” Национална полиция” присъстваха на презентация на г-жа Моника Гутиерез- експерт от Агенция на ЕС за основните правата, представител на FRA, посетила България по покана на заместник-министъра на правосъдието Вергиния Мичева – Русева.

Госпожа Готиерес  представи годишния доклад на тема „Правосъдие, съобразено с интересите на детето — перспективи и опитът на работещите с деца“, изготвен въз основа на проучване в 10 страни-членки на ЕС (България, Хърватия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Полша, Румъния, Испания и Обединеното кралство) през 2014 г., пред експерти от работните групи към Министерството на правосъдието, участващи в изработване на проекта на Закон за наказателно правосъдие за деца и транспониране на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

Една от основните констатации в доклада бе, че децата не получават достатъчна подкрепа, когато участват в наказателно или гражданско производство, а съдебната обстановка, не винаги е съобразена с техните нужди.

„Практиките за участие на деца в наказателното и гражданското съдебно производство се различават значително не само между отделните държави членки, но и в самите тях, което говори за необходимостта от ясни и последователни стандарти и насоки, както и от систематично наблюдение на тяхното прилагане“, заяви г-жа Гутиерез.

Тя посочи, че констатациите в доклада целят да предоставят на държавите-членки полезни инструменти за идентифициране на пречките, слабостите или несъответствията в съдебното производство, и по-специално в процедурите за транспониране на съответните директиви на ЕС, така че участието на децата в съдебното производство да бъде по-малко стресиращо.

„Не всички държави-членки имат специализирани наказателни и граждански съдилища. Там, където няма такива, следва да бъдат създадени или пък да бъдат оборудвани помещения и среда, подходящи за деца“, цитира част от препоръките Моника Гутиерез и допълни, че обучението на магистрати и експерти за работата с непълнолетни е от съществено значение.

Други препоръки от доклада се отнасят до намаляване на продължителността на съдебното производство с участието на деца, предоставяне на безплатна правна помощ, включително безплатен и лесен достъп на децата до повереник, наличие на служби за подкрепа, имащи за задача правилно информиране на децата и техните родители, еднакво третиране и спазване правата на всички деца, участващи в съдебни производства и др.

Госпожа Готиерез предостави уебсайтът на FRA – www.fra.europa.eu , където има предоставени видеоклиповеве за подготовка на деца, преди явяването им в съдебна зала.

Съкратен вариант на доклада „Правосъдие, съобразено с интересите на детето — перспективи и опитът на работещите с деца“, е предоставен в секция ”За специалисти”.