Проект Превенция

 

 

  В основата на противодействието на асоциалните прояви на малолетните и непълнолетните е превенцията. Тя е процес, чиято цел е да се неутрализират факторите, които водят до асоциални прояви, да се ангажират децата в общественополезна дейност и да се формира хуманно отношение към обществото и хората, за да се изгради позитивна не криминогенна нагласа. Превантивната дейност е съвкупност от комплексни, свързани помежду си мерки, които се осъществяват от държавни органи, институции, неправителствени организации и граждани.Успешната превенция на асоциалните прояви на на малолетните и непълнолетните изисква по-голяма чувствителност на обществото към този проблем, уважение и подкрепа на личността на детето от ранно детство. То да се възприема не само като обект на ресоциализация и контрол, а и като субект на права и партньор. Правилната организация и управление на превантивната работа, целенасочената и системната дейност на държавните органи и неправителствените организации са от първостепенно значение за резултатна превенция. Цялостния подход към профилактиката на асоциалните прояви и престъпления сред малолетните и непълнолетните предполага ясно формулиране на основните цели, средства, методи и очаквани резултати в тяхната взаимовръзка и обусловеност. Изходните позиции в тази насока са свързани със: задълбочено изучаване на личностните особености на децата с асоциално поведение, на социалната им среда, факторите, мотивите за извършването на правонарушение, на системата от форми и средства за профилактична работа.

  Съгласно Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни системата за превенция и противодействие на асоциалните прояви на малолетните и непълнолетните включва Централната комисия за за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и местни комисии за  борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, детски педагогически стаи, социално-педагогически интернати, възпитателни училища интернати, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, обществени възпитатели. Тя е съобразена с основните международни актове за децата: Конвенция на ООН за правата на детето, Минималните стандартни правила за правораздаване сред непълнолетните, инструкции за превенция на престъпността сред маловръстните, Минимални стандартни правила относно мерките различни от лишаване от свобода, Минимални стандартни правила на ООН по отношение на лишените от свобода и други. Основните принципи на системата са: ограничаване на интервенцията на наказателното право и извънсъдебно решаване на конфликт на дете със закона посредством възпитателни и социални мерки; най-добрият интерес на детето; основни процесуални гаранции- право на изслушване, защита и т.н.; уважение на личността и достойнството на детето; бързи действия на органите, които се занимават с извършителите на асоциални прояви и т.н.

Вашият коментар