НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛИЦЕЙСКА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 

№ I-51 ОТ 12 МАРТ 2001 Г.

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.30 от 28 Март 2001г., изм. ДВ. бр.92 от 17 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.68 от 1 Август 2008г.

Раздел I.
Общи положения

       

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за предоставяне на полицейска закрила на детето.

 

     

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2008 г.) Полицейската закрила на детето, наричана по-долу „полицейска закрила“, по смисъла на тази наредба е спешна мярка, предоставена на дете от полицейските органи, служещи в районните полицейски управления (РПУ) в Столична дирекция „Полиция“ (СДП) и областните дирекции „Полиция“ (ОДП).

 

     

Чл. 3. Полицейска закрила се предоставя, когато:

 1. детето е обект на престъпление;
 2. има непосредствена опасност за живота или здравето на детето;
 3. има опасност детето да бъде въвлечено в извършването на престъпление;
 4. детето е изгубено или е в безпомощно състояние;
 5. детето е останало без надзор.

Чл. 4. Полицейската закрила се осъществява чрез:

 1. отстраняване на детето от средата или субектите, които оказват или могат да окажат вредно въздействие върху него;
 2. установяване на обстоятелствата, довели до попадането на детето в това състояние;
 3. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2003 г.) предприемане на мерки съвместно със социалните работници в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) за отстраняване на причините и условията, представляващи опасност за физическото, душевното или моралното развитие на детето; мерките се предприемат съобразно правомощията на полицейските органи.

 

Раздел II.
Условия за предоставяне на полицейска закрила

Чл. 5. (1) Полицейската закрила се предоставя по искане на:

 1. самото дете;
 2. родител или лице, на което е възложено изпълнението на родителските функции;
 3. (доп. – ДВ, бр. 92 от 2003 г.) социален работник в дирекция „Социално подпомагане“;
 4. представител на общинската администрация или член на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
 5. полицейски орган;
 6. прокуратурата;
 7. съда.

(2) Предоставянето на полицейска закрила се осъществява с искане (приложение № 1).

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2003 г.) Полицейска закрила се предоставя за не повече от 48 часа.

(2) На детето се предоставя полицейска закрила по всяко време на денонощието.

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2003 г.) Детето, на което е предоставена полицейска закрила, се настанява в:

 1. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2003 г.) специално помещение към ДСП;
 2. специално помещение в РПУ или в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН) при МВР; в тези случаи при приемането на детето се извършва медицински преглед, за което се изготвя документ от квалифицирано медицинско лице;
 3. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2008 г.) специализирани институции за деца;
 4. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2003 г.) семейството му или при лице, на което е възложено изпълнението на родителските функции, след уведомяване на дирекцията „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето.

(2) При необходимост органът, предоставящ полицейската закрила, осигурява полицейска охрана на детето.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 детето може да се придружава от родител или лице, на което е възложено изпълнението на родителските функции.

Чл. 8. Дете, за което се иска предоставяне на полицейска закрила, се настанява незабавно в ДВНМН към МВР съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) и Правилника за организацията и дейността на ДВНМН, когато:

 1. не може да се установи местоживеенето му;
 2. за него се установи, че проси, проституира, злоупотребява с алкохол или употребява наркотични вещества;
 3. за него се установи, че самоволно е напуснало заведение за задължително възпитание или принудително лечение;
 4. (доп. – ДВ, бр. 92 от 2003 г.) за него се установи, че е извършител на противообществени прояви или престъпления.

Чл. 9. Предоставянето на полицейска закрила се прекратява при:

 1. отпадане на обстоятелствата, наложили предоставянето й;
 2. изтичане на срока.

Чл. 10. (1) Всички действия по осъществяването на полицейската закрила се отразяват в документите, посочени в наредбата.

(2) Документите се завеждат в деловодството на РПУ по определения за това ред.

 

Раздел III.
Ред за предоставяне на полицейска закрила

Чл. 11. (1) Полицейска закрила се предоставя със заповед, издадена от началника на РПУ или упълномощен от него служител.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2008 г.) В извънработно време, в почивни и празнични дни полицейска закрила се предоставя със заповед, издадена от дежурния в РПУ.

(3) Заповедите по ал. 1 и 2 се издават съобразно приложение № 2.

Чл. 12. Полицейският орган, осъществяващ закрилата на детето:

 1. установява самоличността на детето;
 2. установява родителите или лицата, на които е възложено да изпълняват родителските функции;
 3. запознава и обяснява на детето по разбираем за него начин предприетите мерки и основанието за тях (приложение № 2);
 4. организира мероприятията по осъществяването й, провежда ги и след изтичане срока на закрилата докладва по съответния ред;
 5. вписва всички данни в Дневника за записване на децата, на които е предоставена полицейска закрила (приложение № 3).

Чл. 13. (1) Полицейският орган, предприел закрилата на дете, незабавно уведомява:

 1. родителите на детето или лицето, на което е възложено да изпълнява родителските функции;
 2. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2003 г.) дирекция „Социално подпомагане“, в чийто район е предприета закрилата;
 3. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2003 г.) дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето;
 4. районната прокуратура, на чиято територия е предприета мярката;
 5. (нова – ДВ, бр. 68 от 2008 г.) ОДП по местоживеене на детето.

(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва с уведомително писмо (приложение № 4).

(3) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2008 г.) В случай, че детето, на което се предоставя полицейска закрила, е чужд гражданин, освен субектите по ал. 1 се уведомява и дежурният в ОДП, който уведомява съответното посолство или консулска служба по определения за това ред.

Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2003 г.) Детето под полицейска закрила се настанява в специално помещение в РПУ или в ДВНМН. В тези случаи не се допуска детето да контактува с лица, общуването с които може да има вредно въздействие върху него.

(2) Служителят, осъществяващ полицейската закрила в РПУ и в ДВНМН, упражнява контрол и наблюдение над детето под полицейска закрила.

Чл. 15. (1) Полицейска закрила се осъществява и при транспортирането на детето.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 92 от 2003 г.).

(3) При транспортиране детето може да бъде придружавано от родител или лице, на което е възложено да изпълнява родителските функции.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2008 г.) Предаването на дете под полицейска закрила се извършва с приемно-предавателен протокол (приложение № 5).

Чл. 15а. (Нов – ДВ, бр. 68 от 2008 г.) (1) След прекратяване на предоставената полицейска закрила детето се предава на:

 1. родител или лице, на което е възложено изпълнението на родителските функции, ако това не води до въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие;
 2. социален работник в ДСП.

(2) За извършеното предаване се съставя приемно-предавателен протокол (приложение № 5).

Чл. 16. (1) Полицейска охрана на дете, на което е предоставена полицейска закрила, се осъществява, когато:

 1. детето е обект на престъпление;
 2. е необходимо да бъде ограничен достъпът до детето, поради опасност за неговото физическо, душевно и морално развитие.

(2) Полицейската охрана се осигурява от полицейските органи със заповед на началника на РПУ или упълномощен от него служител (приложение № 2).

Чл. 17. (Нов – ДВ, бр. 92 от 2003 г.) Дете, на което е предоставена полицейска закрила по чл. 7, ал. 1, т. 2, има право на безплатна храна по норми, определени с акт на министъра на вътрешните работи.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 • 1. Наредбата се издава на основание на чл. 43 от Закона за закрила на детето и е съгласувана с Държавната агенция за закрила на детето.
 • 2. Контролът по изпълнението на настоящата наредба се възлага на главния секретар на МВР.

Приложение № 1 към чл. 5 ал. 2

 

(Изм. – ДВ, бр. 68 от 2008 г.)

 

№……………….. ДО
………………….г. НАЧАЛНИКА НА
  ………. РПУ – гр. …………………………………………………………..

 

 
ИСКАНЕ
за предоставяне на полицейска закрила на дете
Днес, ………………………г., ……………………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино, фамилно име)
(дата на раждане и месторождение)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ЕГН/ЛНЧ) (лична карта № или друг документ за самоличност, издаден на от (при наличност)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

(постоянен адрес, тел. настоящ адрес , тел.)

 

на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето искам да бъда поставен(а) под полицейска закрила.
Отправям искането със следните основания:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

 

   
…………………………. г. ПОДПИС: ……………………………………………………………………..
Гр. (с.) ……………………………………………………………………  

 

 
Забележки:
1. Обратната страна се попълва, когато искането за предоставяне на полицейска закрила не се прави от детето.
2. Когато искането за предоставяне на полицейска закрила се прави от лица, които не са родители, или лица, на които е възложено изпълнението на родителските функции, се попълват само данни за трите имена, длъжността и представлявания от подписващия искането орган.

 

   
№ ………………… ДО
……………………г. НАЧАЛНИКА НА
  ………. РПУ – гр. ………………………………………………………….
   

 

ИСКАНЕ
за предоставяне на полицейска закрила на дете
Днес, ………………..г., ……………………………………………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино, фамилно име)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ЕГН/ЛНЧ) (лична карта № или друг документ за самоличност издаден на от (при наличност)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

(постоянен адрес, тел. настоящ адрес , тел.)

 

 
на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето и в качеството ми на:
· Родител или лице, на което е възложено изпълнението на
родителските функции;
· Социален работник в ДСП –
гр. ………………………………….. община……………………………………….;
· Представител на общинската администрация или член на
МКБППМН …………………………………………………………………………..,
обл. ………………………………..;
· Полицейски орган в ……………………… РПУ – гр. ……………………,
при СДП/ОДП ……………………………………………….;
· Прокурор в ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
прокуратура – гр. (общ.) …………………………………………………………;
· Съдия в ……………………………………………………………………… съд –
гр. (общ.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(подчертава се съответният субект и се попълва необходимото)
 
искам да бъде предоставена полицейска закрила на детето:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

(собствено, бащино, (дата на раждане и
фамилно име) месторождение)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ЕГН/ЛНЧ) (лична карта № или друг документ за самоличност, издаден на от (при наличност)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

(постоянен адрес, тел. настоящ адрес, тел.)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(пол, видима възраст (при неустановена самоличност на детето)
 
Отправям искането със следните основания:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

 

   
……………………………. г. ПОДПИС:
Гр. (с.) …………………..  

 

     

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3, чл. 12, т. 3 и чл. 16, ал. 2

 

(Изм. – ДВ, бр. 68 от 2008 г.)

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ
 
№ …………………… Екз. № ………….
………………………………………….. г.
 
З А П О В Е Д
за предоставяне на полицейска закрила на дете
Днес,………………………………………………………. г., в ……………………… ч.
в гр. ………………………………………………………………………………………….,
обл. …………………………………………………………………………………………..,
подписаният …………………………………………………………………………………………………………………………………………
на длъжност …………………………………………………………………………………………………………………………………………
в ……………………………………………….. РПУ – гр. ………………………………………………………………………………………
…………………………………., СДП/ОДП …………………………………на МВР
във връзка с чл. 37 от Закона за закрила на детето и на основание чл. 11 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето
 
ЗАПОВЯДВАМ:
Да бъде предоставена полицейска закрила на детето:
………………………………………………………………………………………………,
(собствено, бащино, фамилно име) (дата на раждане и месторождение)
………………………………………………………………………………………………,
(ЕГН/ЛНЧ) (лична карта № или друг документ за самоличност, издаден на от (при наличност)
………………………………………………………………………………………………,
(постоянен адрес, тел.) (настоящ адрес, тел.)
………………………………………………………………………………………………,
(пол, видима възраст (при неустановена самоличност на детето)
 
Полицейската закрила е предоставена във връзка със следното:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Полицейската закрила да се осъществи от
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(собствено и фамилно име)
на длъжност …………………………………………………………………………… в
РПУ – гр. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
На детето ………………………………………………………………………………..
да бъде осигурена полицейска охрана под ръководството на ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
(собствено и фамилно име)
на длъжност ………………………………………………………………………….. –
гр. ……………………………………………………………………………………………,
във връзка с ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(посочват се основанията за осигуряване на полицейска охрана на детето)
(попълва се при осигуряване на полицейска охрана на детето на основание чл. 16 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето)
 
Полицейската закрила да приключи в …… ч. на ………. г. освен ако не отпаднат причините и условията за предоставянето й.

 

…………………………. г. НАЧАЛНИК:
Гр. (с.) …………………  

 

 
Долуподписаният ……………………………………………………………………..
(длъжност, собствено и фамилно име на служителя, осъществяващ полицейската закрила)
на основание чл. 12, т. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето запознах детето……………………………
със законовите основания за предприетата с него мярка и необходимостта от нея.

 

………………………… г. ПОДПИС:
Гр. (с.) ……………………………………………………………………  
   

Приложение № 3 към чл. 12, т. 5

 

(Изм. – ДВ, бр. 68 от 2008 г.)

 

ДНЕВНИК
за записване на децата, на които е предоставена полицейска закрила
в
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(посочва се пълното наименование на териториалното структурно звено на МВР)

 

Започнат на …………………………………………………………………………….. г.
Завършен на …………………………………………………………………………….. г.
Срок на съхранение ………………………………………………………………………. г.
   

 

Дата на Данни за Искане за Заповед за Начало на
по запис- детето предо- полицейска полицей-
ред ване (собствено, ставяне закрила ската
    бащино и на поли- на дете закрила
    фамилно цейска (рег. №) на дете
    име, закрила   (дата/час)
    ЕГН/ЛНЧ, на дете    
    пол, (вх. №/    
    видима инициатор)    
    възраст,      
    месторож-      
    дение,      
    настоящ      
    адрес,      
    постоянен      
    адрес,      
    телефон)      
1 2 3 4 5 6
           
           
           

 

Служител Мероприятия, Край на Предаване Забележка
на РПУ, предприети по полицей- на детето  
осъщест- полицейската ската след края  
вяващ закрила закрила на поли-  
закрилата на дете (дата/час) цейската  
на дете (осъществена   закрила  
(длъжност, полицейска   (субект,  
собствено охрана,   място,  
и фамилно транспор-   дата)  
име) тиране,      
  настаняване      
  в специали-      
  зирана      
  институция,      
  предаване      
  на родител,      
  на лицето,      
  на което е      
  възложено      
  да изпълнява      
  родителските      
  функции, или      
  на социален      
  работник      
  в ДСП)      
7 8 9 10 11
         
         

 

     

Приложение № 4 към чл. 13, ал. 2

 

(Изм. – ДВ, бр. 68 от 2008 г.)

 

№ ………………….. До
……………………..г. г-н (г-жа) …………………………………………………………………..
  гр. ………………,
  кв. (ж.к.) ………,
  ул./№ ………….,
  община (район)
  (родител на детето или лице,
  на което са предоставени
  родителските функции)
  До
  Дирекция „Социално
  подпомагане“
  …………………………………………………………………………
  (по предоставяне на
  полицейската закрила
  на детето)
  До
  Дирекция „Социално
  подпомагане“
  …………………………………………………………………………
  (по местоживеене на детето)
  До
  Районна прокуратура –
  …………………………………………………………………………
  До
  ОДП
  …………………………………………………………………………
  (по местоживеене на детето,
  ако местоживеенето му е
  установено)

 

 
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
за предоставяне на полицейска закрила на дете
 
Уведомяваме Ви, че на …………………………. г. в ……. ч. на основание чл. 3 във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето след отправено искане, заведено под вх. № ……………….., беше предоставена полицейска закрила със заповед №…../…….. г. от началника на …… РПУ – гр. …………………….., на детето:
………………………………………………………………………………………..,
(собствено, бащино, фамилно име) (дата на раждане и месторождение)
………………………………………………………………………………………..,
(ЕГН/ЛНЧ)(лична карта № или друг документ за самоличност, издаден на от (при наличност)
………………………………………………………………………………………..,
(постоянен адрес, тел.) (настоящ адрес, тел.)
………………………………………………………………………………………. .
(пол, видима възраст (при неустановена самоличност на детето)
 
Полицейската закрила е предоставена във връзка със следното:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
(попълват се основанията)

 

……………………………. г. НАЧАЛНИК:
Гр. (с.) …………………………………………………………………….  

Приложение № 5 към чл. 15, ал. 4 и чл. 15а, ал. 2

 

(Предишно приложение към чл. 15, ал. 4, изм. – ДВ, бр. 68 от 2008 г.)

 

№ …………………..  
……………………..г.  

 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
за предаване на дете, на което е предоставена полицейска закрила
 
Днес, ………… г., в ………………. ч. детето:
 
………………………………………………………………………………………….,
(собствено, бащино, фамилно име) (дата на раждане и месторождение)
………………………………………………………………………………………….,
(ЕГН/ЛНЧ) (лична карта № или друг документ за самоличност, издаден на от (при наличност)
………………………………………………………………………………………….,
(постоянен адрес, тел.) (настоящ адрес, тел.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(пол, видима възраст (при неустановена самоличност на детето)

 

  което е под полицейска закрила,
  срокът на полицейската закрила на което
  е изтекъл,

 

 
(укажете с „Х“ вляво съответния ред)
по заповед № ………………../ ……………. г. на началника на ………. РПУ – гр. ………………………………..,
 
СЕ
 
ПРЕДАВА на родителя, на лицето, на което е възложено да изпълнява родителските функции, или на социален работник в Дирекция „Социално подпомагане“:
………………………………………………………………………………………….,
(собствено, бащино, фамилно име)
………………………………………………………………………………………….,
(ЕГН/ЛНЧ) (лична карта № или друг документ за самоличност, издаден на от)
………………………………………………………………………………………… .
(постоянен адрес, тел.) (настоящ адрес, тел.)
Забележка. Когато приемно-предавателният протокол се прави от лица, които не са родители, или такива лица, на които е възложено да изпълняват родителските функции, се попълват само данни за трите имена, длъжността и представлявания от подписващия искането орган.
НАСТАНЯВА В: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(пълно наименование и адрес на специализираната институция за деца, както и на ДВНМН в съответния
регион на страната)
на основание чл. 7, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила във връзка с чл. 39 от Закона за закрила на детето.
Детето е прието от:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(собствено, бащино, фамилно име)
на длъжност:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(1. Посочва се длъжността на служителя в съответната специализирана институция.
2. Попълват се и данните, и длъжността на дежурния служител в ДВНМН)

 

    ПРЕДАЛ ДЕТЕТО: ………………………………………………………………….
……………………………………………..    
(час, дата, година)   (подпис)
Гр. (с.) ………    
    (длъжност, собствено и
    фамилно име на служителя)
    ……………………….. РПУ –
    гр. …………………………………………………………………………….
     
    ПРИЕЛ ДЕТЕТО: ………………………………………………………………….
    (подпис; печат на
    специализираната
    институция)
     

Забележка. Приемно-предавателният протокол се попълва в 2 еднообразни екземпляра при всеки случай на приемане-предаване на детето.